>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر احداث شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه  
   
نویسنده جنوبی رزا ,رضایی حسین ,بهمنش جواد بهمنش
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1392 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:241 -251
چکیده    مساله مهم در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی، مدیریت علمی آن است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار modflow، تاثیر افزایش راندمان آبیاری بر روی منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه بررسی گردید. مدل آب زیرزمینی دشت ارومیه برای سال‌های آبی 72-1371 و 80-1379 مورد واسنجی و ارزیابی قرار گرفته بود، در این مطالعه این مدل بار دیگر با استفاده از سناریوهای مختلف مدیریتی آبیاری و 28 چاه مشاهداتی برای سال‌های 88-1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر افزایش راندمان آبیاری با کاهش نرخ تغذیه به‌میزان 20، 40 و 60 درصد در مدل دشت ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح آب با کاهش نرخ تغذیه به‌میزان 20، 40 و 60 درصد به‌ترتیب 25، 50 و 75 سانتی‌متر پایین می‌آید. هم‌چنین نتایج نشان داد که مناطقی از شرق و قسمت‌هایی از مناطق میانی دشت با مشکل زه‌کشی مواجه خواهند شد. مدل نشان داد که بسیاری از مشکلات ناخواسته می‌تواند با اعمال روش‌های نوین آبیاری به‌جای روش‌های سنتی و افزایش راندمان آبیاری برطرف گردد.
کلیدواژه کد کامپیوتری Modflow ,منابع آب زیرزمینی ,شبکه آبیاری و زه‌کشی ,روش‌های نوین آبیاری
آدرس دانشگاه ارومیه, دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved