>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین آسیب‌پذیری آب‌خوان با استفاده از مدل دراستیک و اعمال آنالیز حساسیت تک‌پارامتری و حذفی (مطالعه موردی: دشت سلفچگان- نی‌زار)  
   
نویسنده احمدی جعفر ,آخوندی لیلی ,عباسی هادی ,خاشعی‌سیوکی عباس ,علیمددی مجتبی
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1392 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:1 -25
چکیده    یکی از راه‌کارهایی که امروزه در کشورهای پیشرفته برای حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی به‌کار می‌رود، جلوگیری و پیش‌گیری آب‌خوان از آلوده شدن می‌باشد. در این پژوهش آسیب‌پذیری آب‌خوان دشت سلفچگان- نی‌زار در برابر آلودگی کشاورزی، به کمک مدل دراستیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی شد. در این روش، 7 عامل هیدروژیولوژیک موثر بر آلودگی آب‌های زیرزمینی ترکیب شدند. این 7 عامل عبارتند از: عمق سطح ایستابی، تغذیه خالص آب‌خوان، محیط آب‌خوان، محیط‌ خاک، توپوگرافی، منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی. نقشه‌های پهنه‌بندی آسیب‌پذیری، برگرفته از نتایج به‌دست آمد، سپس برای تدقیق پهنه‌های آسیب‌پذیری از طریق آلودگی نیترات در محدوده پهنه‌های آسیب‌پذیری با همبستگی به‌نسبت مناسبی تدقیق گردید. با استفاده از تکنیک‌های gis و به‌وسیله تحلیل حساسیت تک‌پارامتری، میزان تاثیرگذاری پارامترهای به‌کار رفته در روش‌های نام برده، بر آسیب‌پذیری آب‌خوان دشت سلفچگان- نی‌زار بررسی شد نتایج مربوط به حریم‌های مختلف کیفی نشان داد که حریم کیفی محدوده مطالعاتی در 4 رده حریم‌های خیلی‌کم، کم، متوسط و بالا قرار دارد که به‌ترتیب قبل از تصحیح مدل 550، 853، 150 و 498 کیلومترمربع و بعد از تصحیح مدل مقادیر یادشده به‌ترتیب 351، 486، 401، 425 و 404 کیلومترمربع تغییر یافت. به‌طور کلی نتایج تحلیل حساسیت تک‌پارامتری در این روش نشان داد که وزن موثر و تیوریک پارامترهای به‌کار رفته، کاملاً بر هم منطبق نیستند و در بعضی موارد تفاوت‌های قابل‌توجهی با هم دارند.
کلیدواژه سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) ,دراستیک (Drastic) ,آب‌خوان دشت سلفچگان- نی‌زار ,آسیب‌پذیری ,تحلیل ‌حساسیت
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید عباسپور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, کارشناس‌ارشد گروه شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, گنت بلژیک, دانشجوی دکتری گروه علوم زیستی کاربردی- تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه گنت بلژیک, ایران, بیرجند, استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس گروه زمین‌شناسی، دانشگاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved