>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستان - صفحه:94-112

  tick  ارزیابی معادله‌های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه‌گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایران - صفحه:27-51

  tick  افزایش استخراج سرب خاک به‌وسیله تلخه (Acroptilon Repens) در اثر مایه‌زنی با برخی قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار و باکتری‌های افزاینده رشد گیاه - صفحه:193-210

  tick  انتخاب بهترین سناریوی بهبود کیفیت آب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در حوضه آب‌خیز گرگان‌رود- استان گلستان - صفحه:173-192

  tick  انتقال آلاینده‌های هیدروکربوری در حالت ضربه و شرایط پایلوت در محیط متخلخل خاک اشباع - صفحه:227-240

  tick  بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب‌دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:211-25

  tick  تاثیر احداث شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه - صفحه:241-251

  tick  تاثیر نوع و مقدار برخی عناصر سنگین در رودخانه‌ زرجوب رشت بر خاک و گیاه برنج شالیزارهای تحت آبیاری آن‌ها - صفحه:153-171

  tick  تاثیر پلیمر محلول در آب، نشاسته بهینه شده و رس نانو با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر درصد رس قابل انتشار در یک خاک سدیمی - صفحه:261-267

  tick  تعیین آسیب‌پذیری آب‌خوان با استفاده از مدل دراستیک و اعمال آنالیز حساسیت تک‌پارامتری و حذفی (مطالعه موردی: دشت سلفچگان- نی‌زار) - صفحه:1-25

  tick  تغییرات مکانی و زمانی نفوذپذیری خاک متاثر از پخش سیلاب در جنوب دهلران - صفحه:51-71

  tick  شبیه‌سازی جریان روزانه رودخانه چهل‌چای استان گلستان با مدل Swat - صفحه:253-259

  tick  شبیه‌سازی دبی جریان در مقاطع مرکب به کمک مدل درخت تصمیم M5 - صفحه:113-132

  tick  محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) - صفحه:133-151

  tick  مدل‌سازی توزیع عرضی سرعت در مقاطع مرکب مستقیم - صفحه:73-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved