>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:3


  tick  اثرات دور و میزان آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم برحی - صفحه:101-116

  tick  ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی و بررسی عواقب محیطی کشت آبی گندم و برنج بر اراضی منطقه زرین شهر و مبارکه (اصفهان) - صفحه:37-60

  tick  ارزیابی معادلات تجربی برآورد دبی بار بستر در رودخانه کوهستانی با بستر شنی (مطالعه ی موردی: رودخانه چهل چای در استان گلستان) - صفحه:149-166

  tick  ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی دشت صوفیکم – منگالی در شمال غربی استان گلستان - صفحه:213-220

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان - صفحه:117-132

  tick  بررسی تاثیر خشک سالی هیدرولوژیکی بر منابع آب زیرزمینی و توسعه کشاورزی درحوضه بهشت آباد با استفاده از مدل ویپ - صفحه:17-36

  tick  بررسی و تعیین یک مدل تجربی برای آبشویی خاکهای شور و سدیمی بخش میانی استان خوزستان - صفحه:61-84

  tick  تاثیر تخریب جنگل ها، تغییرکاربری اراضی و ویلاسازی بر برخی شاخص های کیفیت خاک در حوضه زیارت استان گلستان - صفحه:167-184

  tick  تاثیر میزان رس و مینرالوژی بر ضریب دی الکتریک خاک برای اندازه گیری میزان رطوبت حجمی خاک با Tdr - صفحه:85-100

  tick  شبیهسازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعیWetspa در حوزه آبخیز چهلچای در استان گلستان - صفحه:185-206

  tick  شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان - صفحه:1-16

  tick  نقش لجن فاضلاب بر میزان Ec و O.C ،Ph خاک و تجمع سرب و کادمیوم در خاک و گیاه کاهو و تربچه - صفحه:133-148

  tick  هدر رفت ماده آلی خاک در حوزه آبخیز کجور - صفحه:207-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved