>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:4


  tick  آلاینده های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده تامین منابع آب شهر سبزوار - صفحه:225-232

  tick  اثر دقت مکانی نقشه رقومی ارتفاع در واسنجی و برآورد رواناب و رسوب با استفاده از مدل Swat-Cup - صفحه:81-102

  tick  ارزیابی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر به کارگیری عملیات تراس بندی با استفاده از الگوی لاجیت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چمانی، استان گلستان) - صفحه:209-224

  tick  ارزیابی عوامل ژیومورفولوژیکی و زمین شناسی در تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبخیز هراز) - صفحه:1-20

  tick  بررسی روند تغییرات برخی شاخص های فرسایش پذیری و ترسیب با استفاده از شبیه ساز باران - صفحه:145-166

  tick  بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق) - صفحه:103-128

  tick  بهینه سازی بهره برداری از یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی مطالعه موردی (سدهای گلستان و وشمگیر) - صفحه:43-62

  tick  تجزیه و تحلیل مکانی و فرم نبکاها به منظور بررسی فرسایش بادی و حفاظت خاک (مطالعه موردی: میانکاله در جنوب شرقی خزر ) - صفحه:233-240

  tick  تخمین یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک - صفحه:129-144

  tick  شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم افزار مایک 21 - صفحه:241-246

  tick  کانی شناسی خاک های مالی سولز وشبه مالی سولز تحت تاثیر فیزیوگرافی در اراضی لسی جنوب گرگان رود، استان گلستان - صفحه:63-80

  tick  مدلسازی منطقهای دبی سیلابی در استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:21-42

  tick  مدلسازی هوشمند تابش خورشیدی با استفاده از آزمون گاما و مقایسه با معادلات تجربی واسنجی شده در کرمانشاه - صفحه:185-208

  tick  مطالعه الگوهای سینوپتیکی منجر به خشکسالی های پاییزه و زمستانه در استان خراسان رضوی - صفحه:167-184
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved