>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:3


  tick  تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی تعدادی از خاک های آهکی به کمک پارامترهای زود یافت خاک به روش شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:167-184

  tick  اثر جهت و موقعیت شیب بر توزیع اندازه ذرات خاک‌ها در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:77-97

  tick  اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر تنفس میکروبی و فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی خاک ریزوسفری طی رشد رویشی سویا - صفحه:63-75

  tick  اثر سولفات روی بر عملکرد، اجزا عملکرد و میزان روی و پروتیین دانه سه رقم گندم پاییزه در منطقه اقلید فارس - صفحه:185-199

  tick  اثر عملیات تراس بندی بر شاخص های کیفیت خاک در حوضه آبخیز چهل چای، استان گلستان - صفحه:1-25

  tick  ارایه ضریب اصلاحی برای روش هارگریوز-سامانی بهمنظور برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک گرگان) - صفحه:227-235

  tick  ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت ملایر با استفاده از مدل هایDrastic، Si و Sintacs - صفحه:142-166

  tick  استفاده از حل جریان ماندگار برای شبیه‌سازی عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های استوانه‌ای در شرایط ناماندگار - صفحه:99-121

  tick  بررسی اثرات تلفیقی کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر قابلیت جذب عناصر میکرو در خاک و کاهو(Lactuca Sativa L.) - صفحه:123-140

  tick  بررسی توزیع و پایداری خاکدانه ها در اثر تغییر کاربری زمین های حاشیه دریاچه زریبار مریوان - صفحه:219-226

  tick  بررسی خصوصیات هیدرولیکی خاک اشباع تحت شرایط آبیاری با کیفیت‌های متفاوت - صفحه:237-243

  tick  تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های گیاه و ویژگی های خاک در برخی خاک های استان گلستان - صفحه:43-62

  tick  مدل ریاضی شبه دوبعدی تخمین دبی جریان در سرریزهای لبه تیز مرکب - صفحه:27-42

  tick  مدل سازی عددی توزیع عرضی سرعت در مقاطع مرکب پیچانرود - صفحه:201-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved