>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1400 - دوره:28 - شماره:4


  tick  Efficiency Of The Maximum Entropy Algorithm And Gis In Assessing Landslide Susceptibility - صفحه:53-76

  tick  اثر کمپوست و زئولیت در دوره های زمانی مختلف بر میزان فرسایش پاشمانی - صفحه:207-224

  tick  اندازه‌گیری عمق برف و بررسی مولفه‌ی دما در ارتباط با ویژگی برف - صفحه:187-206

  tick  برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره - صفحه:27-52

  tick  بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته‌های زیستی خاک - صفحه:123-144

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روند و توزیع دمایی فاز بارش در حوضه برفی-بارانی بهشت آباد و کوهرنگ - صفحه:77-100

  tick  تعیین ضریب انتشار پذیری آفت کش دلتامترین در فواصل انتقال کوتاه در ستون های خاک حاوی بیوچار گندم - صفحه:225-237

  tick  تهیه نقشه خطر و خسارت سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی Lisflood-Fp (مطالعه موردی: حوزه اراز کوسه) - صفحه:1-25

  tick  شبیه‌سازی عددی مسیر جریان آلاینده در آب زیرزمینی دشت بیرجند - صفحه:101-122

  tick  شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی - صفحه:167-186

  tick  مدل‌سازی رقومی جزء شن خاک با داده‌های ابرطیفی - صفحه:145-165
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved