>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1399 - دوره:27 - شماره:5


  tick  ارائه الگوریتم تکاملی هیبریدی نوین در بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر اساس تکنیک نوین ارزیابی مبتنی بر فاصله ترکیبی (Codas) - صفحه:1-23

  tick  ارزیابی و مدلسازی تلفات تبخیر و باد بردگی سامانه آبیاری عقربه‌ای در منطقه مغان - صفحه:109-127

  tick  بررسی بهره‌وری آب در آبیاری زیرسطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان) - صفحه:233-247

  tick  بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی Swat با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی تطبیقی متروپولیس (Dream-Zs) - صفحه:25-45

  tick  بررسی عملکرد بندهای سنگی‌توری‎ در مقدار و دانه‌بندی رسوبات در حوزه آبخیز رزین در غرب ایران - صفحه:201-216

  tick  تاثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت - صفحه:167-184

  tick  تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین نما برای خرما به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی - صفحه:89-107

  tick  رویکرد جدید پیش‌بینی نرخ شکست لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از مدل هیبرید هوشمند (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گرگان) - صفحه:149-166

  tick  شبیه‌سازی انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی زیست تخریب‌پذیر و سبز در خاک شنی تحت شرایط جریان اشباع ماندگار - صفحه:47-67

  tick  کاربرد داده‌های چرخه فصلی پوشش گیاهی، رسوبدهی و فرسایندگی باران برای مدیریت بهره‌برداری اراضی - صفحه:217-232

  tick  کاربرد نظریه بازی ها در تعیین برداشت بهینه منابع آب و ارائه الگوی کشت بهینه (مطالعه‌ی موردی:حوضه آبریز قره سو) - صفحه:69-87

  tick  مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک - صفحه:249-262

  tick  مقایسه‌ی کارایی جاذب‌های خالص و پوشش‌دار شده با کیتوسان در تثبیت کادمیم خاک - صفحه:129-148

  tick  نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان) - صفحه:185-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved