>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1399 - دوره:27 - شماره:1


  tick  اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا - صفحه:181-195

  tick  اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری - صفحه:127-144

  tick  اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک - صفحه:71-89

  tick  ارزیابی مدل Oryza2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی. - صفحه:49-69

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی مولفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل Wetspass - صفحه:25-47

  tick  بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) - صفحه:163-180

  tick  تاثیر سوپر جاذب 200 A و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در یک خاک لسی - صفحه:237-244

  tick  تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه - صفحه:145-161

  tick  تحلیل طوفان های گردوغبار سیستان با استفاده از شاخص های Ddi و Dsi و پارامترهای سرعت باد، دید افقی و غلظت Pm10 - صفحه:1-23

  tick  حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک - صفحه:109-126

  tick  کاربرد روش Glueدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و N در منحنی رطوبتی خاک - صفحه:197-211

  tick  مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان - صفحه:91-107

  tick  مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار Ste - صفحه:229-236

  tick  ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی - صفحه:213-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved