>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1399 - دوره:27 - شماره:2


  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم‌های رودخانه‌ای در حوضه رودخانه جراحی - صفحه:47-68

  tick  ارزیابی توصیفی نگرش مردم در خصوص اصلاح کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای استان گلستان) - صفحه:209-221

  tick  ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری سطحی ارقام جدید کنجد - صفحه:69-87

  tick  ارزیابی عملکرد سدهای اصلاحی در کنترل دبی و بار رسوبی در دوره عمر مفید آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کند) - صفحه:89-108

  tick  ارزیابی عملکرد کمی، کیفی و بهره‌وری آب دو رقم تاج خروس علوفه‌ای تحت رژیم‌های مختلف آبیاری - صفحه:109-125

  tick  بررسی تاثیر توامان کم آبیاری و بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه کاسنی - صفحه:145-161

  tick  بررسی کارایی مدل ‌Watem/Sedem جهت برآورد فرسایش آبی و خاک‌ورزی (مطالعه موردی: زیر حوضه نمونه کچیک؛ مراوه‌تپه - استان گلستان) - صفحه:163-178

  tick  تاثیر بیوچار تفاله هویج بر جذب سطحی کادمیم و سرب در یک خاک اسیدی - صفحه:1-23

  tick  تاثیر روش قیمت‌گذاری آب بر میزان مصرف آب بخش کشاورزی در شهرستان گنبد کاووس - صفحه:179-194

  tick  تاثیرپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک از افزودنی نرمه ضایعاتی در کرت‌های آزمایشگاهی کوچک - صفحه:195-207

  tick  حذف آرسنات از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار اصلاح‌شده با آهن - صفحه:127-143

  tick  شبیه‌سازی دو بعدی سیل با استفاده از مدل Nays 2d Flood و مقایسه آن با تصویر ماهواره سنتینل2 (مطالعه موردی: سیل اسفند 1398 در بازه انتهایی رودخانه ارازکوسه، استان گلستان) - صفحه:223-236

  tick  کارایی همزمان گیاه‌پالایی و زیست‌پالایی در حذف نفت خام از خاک - صفحه:25-45

  tick  مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان) - صفحه:237-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved