>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1399 - دوره:27 - شماره:3


  tick  اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی فعالیت‌های آنزیمی در خاک حاوی بقایای گندم - صفحه:197-211

  tick  ارزیابی روش برآورد عدم‌قطعیت درست‌نمایی تعمیم‌یافته در مدل‌های Hymod و Hbv (مطالعه موردی: حوضه چهل‌چای استان گلستان) - صفحه:23-43

  tick  بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی - صفحه:45-63

  tick  بررسی اثر زایتونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت آبیاری با آب‌های نامتعارف - صفحه:229-244

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گاوزبان وحشی در استان خراسان رضوی - صفحه:145-162

  tick  بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستان - صفحه:213-228

  tick  تاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاک - صفحه:1-21

  tick  تاثیراستفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک شیروانی‌های خاکی - صفحه:245-249

  tick  تحلیل دومتغیره ریسک خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم Pso و توابع مفصل - صفحه:125-144

  tick  تولید بیوچار ازشاخ و برگ هرس شده درخت هلو و خصوصیات کیفی آن در دماهای مختلف - صفحه:105-124

  tick  کاهش رواناب سطحی خاک‌های متاثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی - صفحه:163-180

  tick  مقایسه تکنیک‌های شیءگرا در شناسایی اراضی شور حاشیه شرق دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 سنجنده Oli - صفحه:65-84

  tick  نقش فاکتور قیمت در مدیریت آب حوضه آبریز گرگان رود- قره سو - صفحه:181-195

  tick  پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای) - صفحه:85-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved