>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:4


  tick  اثر احداث سد‌مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد‌مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران) - صفحه:75-93

  tick  ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین - صفحه:155-171

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر توامان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر - صفحه:31-51

  tick  بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز - صفحه:135-153

  tick  بهینه‌سازی بهره‌برداری از سامانه برق آبی و چند مخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی - صفحه:1-29

  tick  تابع انتقالی به منظور برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت - صفحه:239-254

  tick  تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی - صفحه:191-206

  tick  تغییر ویژگی‌های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی - صفحه:269-282

  tick  خاک ریزوسفری گندم دیمزار به‌ عنوان یک منبع مفید برای جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مقاوم به شوری و خشکی - صفحه:173-189

  tick  سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی - صفحه:223-238

  tick  شبیه سازی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت سرخس با ترکیب روش‌های هوش مصنوعی و زمین‌آمار - صفحه:207-222

  tick  کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی - صفحه:255-267

  tick  مدل سازی عددی لایه بندی حرارتی و کیفیت آب مخزن سد با استفاده از مدل کیفیCe-Qual-W2 - صفحه:53-73

  tick  مقایسه روش‌های ترسیمی و فیلتر‌های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های استان اردبیل - صفحه:95-113

  tick  پیش بینی فضایی-زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص Spei در شمال شرق ایران - صفحه:115-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved