>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:2


  tick  اثر کاربرد کود زیستی Em و اوره بر توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria Ananassa Cv. Paros) به منظور کشاورزی پایدار - صفحه:263-268

  tick  ارائه مدل عددی گالرکین ناپیوسته Impes برای مدلسازی آلاینده های زیر زمینی امتزاج ناپذیر با کمک روش Lax-Wendroff - صفحه:1-27

  tick  ارزیابی اثرات کمّی بلندمدتِ شرایط مدیریت و بهره برداریِ کنونی بر آبخوان دشت ورامین - صفحه:251-261

  tick  ارزیابی الگوریتم‌های بهینه‌سازی Ga و Pso در بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه مطالعه موردی: سدهای حوضه گرگان رود - صفحه:239-250

  tick  ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در حوضه آبخیز جازموریان - صفحه:221-224

  tick  ارزیابی هوادیدگی شیمیایی در رسوبات رودخانه‌های غرب دریاچه ارومیه - صفحه:53-73

  tick  ارزیابی و پیش‌بینی خشکسالی‌های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص Gri و مدل‌های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن) - صفحه:117-136

  tick  بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3d - صفحه:137-156

  tick  تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه - صفحه:29-51

  tick  تعیین دور آبیاری بهینه و ارزیابی سازگاری گیاه مریم گلی سهندی (Salvia Sahendica .L) به تنش آبی در فضای سبز - صفحه:75-95

  tick  تعیین و آنالیز گسسته سازی حجم مخزن سد جامیشان با برنامه ریزی پویای احتمالاتی در توابع هدف مختلف - صفحه:97-115

  tick  شکل‌های پتاسیم خاک و پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم و همبستگی آن با برخی خصوصیات خاک در مناطق زیرکشت توتون شمال‌غرب ایران - صفحه:195-210

  tick  کارایی روش های حداقل مربعات معمولی (Ols) و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی (Esp) خاک - صفحه:225-238

  tick  مقایسه‌ی تاثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکیِ خاک شور-سدیمی - صفحه:177-194

  tick  پیامد پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی زیتون و باکتری‌های سودوموناس بر قابلیت دسترسی فسفر و برخی ویژگی‌های زیستی یک خاک آهکی - صفحه:157-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved