>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:2


  tick  اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان - صفحه:131-149

  tick  اثر تراکم‌ پوشش‌گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین‌شیاری در ترانشه‌خاکبرداری جاده‌جنگلی‌ (مطالعه موردی : جنگل کوهمیان- آزادشهر) - صفحه:219-233

  tick  ارزیابی تراس های مسیر کنونی رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص تکامل خاک رخ هاردن (Pdi) - صفحه:1-23

  tick  ارزیابی حساسیّت اندازه‌های خاکدانه به فرسایش بین‌شیاری بر اساس شاخص‌های پایداری خاکدانه - صفحه:169-185

  tick  ارزیابی دقت مدل‌های هم‌زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای) - صفحه:315-321

  tick  استحصال آب از هوا با بهره گیری از دمای عمق زمین (نمونه موردی: بررسی کارآیی سیستم در شهر بندرعباس) - صفحه:297-305

  tick  انبوهش‌زدایی مکانی نقشه‌ نیمه تفصیلی خاک با استفاده از روش دسمارت - صفحه:49-69

  tick  برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل - صفحه:283-296

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه‌گاه پل - صفحه:267-282

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل کلاسترهای مختلف بر ضریب مقاومت جریان - صفحه:203-218

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا (رقم Titicaca) - صفحه:251-266

  tick  بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین - صفحه:111-130

  tick  بکارگیری تکنیک‌های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری - صفحه:151-167

  tick  تصمیم‌گیری تخصیص آب در شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه همتای استوار - صفحه:71-89

  tick  شبیه سازی آب های زیرزمینی حوضه نجف آباد با روش ترکیبیداده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی - صفحه:25-48

  tick  طبقه‫ بندی فرکتال روزهای تیپ هواشناسی برمبنای رفتار تابشی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرج) - صفحه:307-314

  tick  قابلیت استفاده روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها - صفحه:187-202

  tick  پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود - صفحه:235-250

  tick  گیاه‌پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم‌زمان کرم خاکی، قارچ‌های میکوریزا و ریزوباکتر‌ها در ذرت - صفحه:91-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved