>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:3


  tick  اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی - صفحه:225-240

  tick  ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده - صفحه:61-78

  tick  ارزیابی دو روش بیلان انرژی در سطح خاک و استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت برآورد میانگین شبانه‌روزی دمای سطح خاک - صفحه:177-192

  tick  ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار Hydrus - صفحه:241-253

  tick  ارزیابی عملکرد مخزن سد نهب در شرایط خشک سالی با استفاده از مدل Modsim - صفحه:25-42

  tick  بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه - صفحه:209-224

  tick  بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان - صفحه:43-59

  tick  بررسی عوامل محیطی کنترل کننده کربن آلی خاک در مراتع مناطق خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ یانسی گناباد) - صفحه:281-289

  tick  بررسی و مقایسه مدل‌های ریاضی فرید – کامبرنوس و بریگهام برای محاسبه انتشارپذیری نیترات در شرایط اشباع - صفحه:145-159

  tick  تاثیر مدیریت‌های زراعی مختلف بر برخی شاخص‌های شیمیایی و زیستی سلامت خاک - صفحه:269-280

  tick  تعیین برداشت بهینه منابع آب زیرزمینی با استفاده از نظریه بازی‌ها (مطالعه موردی شهرستان گرگان) - صفحه:129-144

  tick  حداقل‌سازی تعداد چاه‌های اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار و بهینه‌سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک) - صفحه:79-96

  tick  حل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش - صفحه:1-23

  tick  شبیه‌سازی نرم‌افزاری تاثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها - صفحه:291-297

  tick  شبیه‌سازی نفوذ آب در خاک با استفاده از نرم‌افزار Hydrus1d و داده‌های صحرایی - صفحه:113-128

  tick  کارایی کرم خاکی و ریزوباکتر‌ها بر همزیستی میکوریزایی و رشد سه گونه گیاهی در یک خاک آلوده به فلز سرب - صفحه:97-112

  tick  کاربرد روش های تحلیلی و عددی در شبیه سازی آبشویی یون های نیترات و آمونیوم در یک خاک شنی - صفحه:255-267

  tick  کاربرد روش‌های شبکه‌ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه - صفحه:193-207

  tick  واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی با استفاده از الگوریتم ترکیبی Amalgam - صفحه:161-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved