>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:4


  tick  اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم - صفحه:291-305

  tick  ارزیابی دقت 20 مدل تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع مناطق ساحلی در اقلیم های مختلف - صفحه:307-320

  tick  برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل Swat - صفحه:321-330

  tick  بررسی جذب روی در خاک‌های غرقاب و غیر‌غرقاب : تاکید بر کانی‌شناسی اجزاء خاک - صفحه:189-205

  tick  بررسی خدمت اکوسیستم تولید آب با استفاده از نرم‌افزار Invest (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای) - صفحه:275-290

  tick  بررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستان - صفحه:27-47

  tick  بهینه سازی قطر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار با استفاده از جستجوی ژنتیکی اعداد صحیح (مطالعه موردی: شبکه اسماعیل آباد لرستان) - صفحه:207-224

  tick  تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری - صفحه:1-25

  tick  تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (Basilicum L. Ocimum) - صفحه:93-111

  tick  تاثیرقارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی ( Thymus Daenensis Celak.) - صفحه:225-242

  tick  تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه‌سازی امواج ناشی از شکست سد - صفحه:153-169

  tick  تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل - صفحه:71-91

  tick  تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش Usda و آسیب‌‌پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین) - صفحه:113-132

  tick  شکل‌های شیمیایی روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات‌کننده‌ها - صفحه:171-187

  tick  کارایی فرامدل‌های شبیه ساز بیان ژن و شبکه عصبی-فازی در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان - صفحه:49-69

  tick  کاربرد تکنیک هزینه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضای آب محصول گندم منطقه سیستان - صفحه:331-338

  tick  کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:243-257

  tick  پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تاثیر بیوچارهای برگ‌ گردو در یک خاک آلوده - صفحه:133-152

  tick  پهنه‎‎ بندی پارامترهای موثر در کیفیت حاصلخیزی خاک شالیزار برای مدیریت بهینه مصرف کود - صفحه:259-274
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved