>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1389 - دوره:17 - شماره:2


  tick  ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر( مطالعه موردی : حوزه های آبریز قره قوم و بخشی از حوزه اترک) - صفحه:125-140

  tick  ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری روان آب پتانسیل در سیستم حوزه آب خیز (مطالعه موردی: حوزه آب خیز گناباد) - صفحه:29-48

  tick  برآورد ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از سیستم استنتاج فازی -عصبی (Anfis) - صفحه:169-176

  tick  بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان - صفحه:155-168

  tick  بررسی کاربرد Gisو Rs برای تخمین فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل Rusle (مطالعه موردی : حوضه بالادست سد ایلام) - صفحه:1-28

  tick  تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت کل نیکل و مس در خاک های سطحی اطراف همدان به روش زمین آمار - صفحه:69-89

  tick  تحول کانی های رسی تحت تاثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی در خاک های شور و سدیمی نوار شمالی حوزه آبخیز اترک - صفحه:107-124

  tick  تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از سه شبکه عصبی پرسپترون چند لایه تابع پایه شعاعی و المانی - صفحه:49-68

  tick  رابطه رطوبتی بین سطح مایع - بخار اطراف ذرات خاک با سطح ویژه ذرات خاک - صفحه:177-181

  tick  مقایسه خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای تردد دام (میکروتراس)و فواصل بین آنها در مرتع ( مطالعه موردی: مرتع بابا شملک مراوه تپه) - صفحه:141-154

  tick  پیش بینی مکانی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پذیرفتاری مغناطیسی خاک به کمک داده های رقومی ارتفاع زمین و مدل رگرسیونی - صفحه:89-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved