>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1388 - دوره:16 - شماره:4


  tick  اثر سیستم های خاک ورزی و کود آلی بر آب شویی برومید تحت کشت ذرت - صفحه:125-140

  tick  بررسی افت سطح آب های زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) - صفحه:63-78

  tick  بررسی تغییر اقلیم ارومیه طی 50 سال گذشته - صفحه:141-151

  tick  بررسی نشر آلودگی هیدروکربنی در خاک محدوده پالایشگاه سرخون - صفحه:101-124

  tick  تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان - استان گلستان - صفحه:1-24

  tick  شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز) - صفحه:153-160

  tick  شبیه سازی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع به روش هوش مصنوعی و روش های تجربی در مقایسه با اندازه گیری های لایسی متری در اقلیم نیمه خشک سرد همدان - صفحه:79-100

  tick  شبیه سازی وضعیت رسوب گذاری رودخانه کارون با استفاده از مدل ریاضی Gstars 2.0 (حدفاصل ایستگاه های هیدرومتری اهواز تا فارسیات) - صفحه:25-42

  tick  مقایسه کارایی مدل های تجربی و آماری پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: آب خیز الموت رود) - صفحه:43-61
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved