>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:3


  tick  ارزیابی داده‌های تبخیر–تعرق، بارش و دمای هوای حاصل از مدل سطح زمین (Gldas) با استفاده از داده‌های مشاهداتی در استان قزوین - صفحه:283-297

  tick  ارزیابی قابلیت مدل‏ های سیستم استنتاج فازیعصبی تطبیقی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تحلیل منطقه ‏ای سیلاب - صفحه:149-166

  tick  ارزیابی و آنالیز حساسیت کمیت رواناب و سیستم زهکشی در حوضه شهری ساحلی با استفاده از مدل Swmm ( مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) - صفحه:203-218

  tick  برآورد مقدار هدررفت خاک با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز جونقان - صفحه:299-306

  tick  تاثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه - صفحه:59-76

  tick  تاثیر کاربرد برخی بقایای گیاهان زراعی و تفاله شیرین‌بیان و بیوچار حاصل از آن‌ها بر وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی - صفحه:77-93

  tick  تاثیر کود آلی مایع بر رشد و جذب عناصر پر‌مصرف و کادمیم توسط اسفناج در یک خاک آلوده به کادمیم (Spinacea Oleracea L.) - صفحه:235-249

  tick  تاثیر مدیریت چرای مراتع بر اشکال مختلف کربن آلی در دشت پنتی ایذه در استان خوزستان - صفحه:113-129

  tick  تعیین تابع تولید برتر آبشوریعملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما - صفحه:251-266

  tick  تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی - صفحه:267-282

  tick  تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت و جو در استان کرمانشاه در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:185-202

  tick  تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم‌چای زنجان - صفحه:131-147

  tick  جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه - صفحه:95-112

  tick  شبیه سازی الگوی جریان و رسوب با حضور سری آبشکن ها در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل Cche2d - صفحه:21-39

  tick  مطالعه آزمایشگاهی مشخصات نواحی جداشدگی جریان در تقاطع چهار شاخه ی 90 درجه کانال های روباز با جریان زیربحرانی - صفحه:167-183

  tick  مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم‌های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده‌های طبیعی و دست‌کاشت جنگلی - صفحه:219-234

  tick  پهنه بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع زمین لغزش با روش های دمپسترشیفر و نسبت فراوانی در حوضه ‏سرخون کارون - صفحه:41-57

  tick  پهنه‌بندی ریسک آلودگی آب‌های زیرزمینی با استفاده از Gis (مطالعه موردی: دشت سراب) - صفحه:1-20
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved