>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:6


  tick  اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان - صفحه:243-255

  tick  ارزیابی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه ابخیز اوغان استان گلستان با استفاده از فراینده تحلیل شبکه(Anp) - صفحه:47-66

  tick  ارزیابی روش های استخراج منحنی Idf با رابطه‌ مبتنی بر ماهیت فرکتالی بارش - صفحه:271-282

  tick  ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی و باغی استان تهران - صفحه:67-85

  tick  ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل - صفحه:227-241

  tick  برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم Metric در بخشی از شمال ایران - صفحه:105-122

  tick  بررسی اثر تغییرات بازشدگی روی نقطه جدایش، اندازه دنباله و توزیع سرعت در سرریز- دریچه استوانه ای مستغرق - صفحه:177-193

  tick  بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر - صفحه:141-158

  tick  بررسی برخی عوارض میکروسکوپی در کشت‌‌های طولانی مدت کلزا و چغندرقند - صفحه:283-290

  tick  بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره - صفحه:25-46

  tick  بررسی کارایی سامانه‌های آبیاری بارانی اجرا شده در استان گلستان - صفحه:257-270

  tick  تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر - صفحه:211-225

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف منیزیم آب آبیاری بر شاخص‌های رویشی، برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی برگ دانهال‌های پسته بادامی زرند و قزوینی - صفحه:1-24

  tick  تاثیر کاربرد کودهای دامی، بیوچار آن‌ها و قارچ‌های مایکوریز آربوسکولار بر غلظت شکل‌های شیمیایی پتاسیم در یک خاک آهکی - صفحه:159-176

  tick  روند فرونشست گردو غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی عوامل اقلیمی و مکانی در شهرستان جوانرود - صفحه:123-140

  tick  نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان) - صفحه:87-103

  tick  ویژگی‌های جذب مس در خاکدانه‌های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک - صفحه:195-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved