>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد روش درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پیش‌بینی کلاس‌های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)  
   
نویسنده میرک زهی خلیل اله ,شهریاری علی ,پهلوان راد محمدرضا ,بامری ابوالفضل
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1396 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:67 -84
چکیده    سابقه و هدف: شناسایی و نقشه برداری خاک، به عنوان روشی برای تعیین الگوی پراکنش خاک، توصیف و نمایش آن به شکل قابل فهم و تفسیر برای کاربران مختلف، پایه و اساس اطلاعات خاک برای مدل سازی های محیطی می باشد. نقشه‌برداری رقومی خاک شامل ایجاد ارتباط بین کلاس‌ها یا خصوصیات خاک با فاکتورها‌ی محیطی دخیل در تشکیل و تکامل خاک با استفاده از مدل‌ها‌ی ریاضی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نقشه‌ها‌‌‌ی خاک دقیق‌تر و یکدست‌تر در زمان کمتر با ارائه میزان دقت و صحت ایجاد نماید و باعث کاهش هزینه‌های پروژه‌های شناسایی و تهیه نقشه‌های خاک گردد. این پژوهش جهت تهیه نقشه کلاس‌‌ها‌‌‌ی گروه‌های بزرگ و زیرگروه‌های خاک با استفاده از تکنیک درختان تصمیم گیری تصادفی در اراضی شهرستان هیرمند در دشت سیستان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 108 پروفیل خاک در سطحی حدود 60000 هکتار از اراضی شهرستان هیرمند حفر گردید. 16متغیر محیطی شامل خصوصیات زمین، شاخص شوری و شاخص پوشش گیاهی به عنوان تخمین‌گر برای تهیه نقشه خاک، مورد استفاده قرار گرفته شدند. پس از تعیین گروه‌های بزرگ و زیرگروه‌های خاک، نقشه کلاس‌‌ها‌‌‌ی خاک با استفاده از روش درختان تصمیم گیری تصادفی (rf) تهیه شد. شایان ذکر است که 80 درصد داده در آموزش مدل و 20 درصد برای اعتبارسنجی مستقل استفاده شدند یافته‌ها: نتایج مطالعات خاکشناسی نشان داده که خاک‌های تشکیل شده در دشت سیستان تکامل زیادی نداشتند و عمدتا در رده‌های انتی‌سول و اریدی‌سول قرار دارند. بیش‌ترین تعداد خاکرخ در گروه‌های بزرگ مربوط به torrifluvents، و بیش‌ترین تعداد خاکرخ در زیرگروه‌های بزرگ مربوط به typic torrifluvents بود. همچنین نتایج روش rf نشان داد که کمترین مقدار خطای تخمین نمونه‌های خارج از سبد در گروه‌های بزرگ و زیرگروه‌های خاک به ترتیب43.53 و 50.59 بود. نتایج اعتبار سنجی مستقل نشان داد که بهترین دقت بدست آمده برای گروه‌های بزرگ و زیرگروه‌های بزرگ خاک به ترتیب 48 و 53 درصد بود. بین متغیرهای مختلف محیطی عمق شیارها، شاخص همگرایی، شبکه کانال‌ها و شوری در گروه‌های بزرگ خاک و عمق شیارها، ارتفاع و سطح حوزه در زیرگروه‌های خاک دارای بیشترین اهمیت در تخمین کلاس‌های خاک بودند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در مناطق خشک با پستی و بلندی کم خاک‌ها عمدتا جوان هستند و همچنین در این مناطق تنوع خاک کم است. در چنین مناطقی روش نقشه‌برداری رقومی و تکنیک درختان تصمیم گیری تصادفی می‌تواند برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک و تهیه نقشه‌های خاک بسیار مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرد. کلمات کلیدی: نقشه‌برداری رقومی خاک، تکنیک درختان تصمیم‌گیری تصادفی، دقت نقشه، مناطق خشک، دشت سیستان
کلیدواژه نقشه‌برداری رقومی خاک، تکنیک درختان تصمیم‌گیری تصادفی، دقت نقشه، مناطق خشک، دشت سیستان
آدرس دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان, بخش تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
   Application of Random Forest method for predicting soil classes in low relief lands (case study: Hirmand county)  
   
Authors Shahriari Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved