>
Fa   |   Ar   |   En
   طرحی برای سنجش فرهنگ علمی و دانشگاهی  
   
نویسنده عسکری‌مقدم رضا
منبع مطالعات اجتماعي ايران - 1397 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:53 -82
چکیده    در قریب به دو دهه‌ گذشته، درباب چیستی و چرایی فرهنگ دانشگاهی در جامعه‌ ایرانی سخن گفته شده است، اما ازمنظر مقوله­ای سنجیدنی با قابلیت مداخله در آن، که نظام برنامه­ریزی و مدیران اجرایی بتوانند از آن استفاده کنند، کمتر توجه شده است. مقاله‌ حاضر با هدف ارائه‌ طرحی برای بررسی تجربی فرهنگ دانشگاهی با نیم‌نگاهی به ساختار طرح­های پیشنهادی و رعایت کمینه‌ای اسلوب آن، با مروری بر آثار و نظرهای موجود، پس از تعریف فرهنگ ودانشگاه، به ترکیب نظری این مفاهیم می‌پردازد و نتیجه را درقالب الگویی تحلیلی با قابلیت بررسی میدانی پیشنهاد می­کند و با استناد به آن می‌کوشد به دو پرسش چیستی فرهنگ دانشگاهی و تا حد امکان چگونگی تکوین آن به‌لحاظ نظری پاسخ گوید.
کلیدواژه فرهنگ دانشگاهی، فرهنگ سازمانی، نهاد علم، الگوی نظری، سنجش
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, جهاد دانشگاهی, گروه روان‌شناسی اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی askari.r@gmail.com
 
   A Plan for Measuring the Scientific and Academic Culture  
   
Authors Askari Moghadam Reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved