>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد بر کیفیت خاک‌های کشاورزی  
   
نویسنده تاج بخشیان مریم ,محمودی قرائی محمد حسین ,محبوبی اسدالله ,موسوی حرمی رضا ,اجلالی ایرج
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 3 - صفحه:846 -862
چکیده    به منظور بررسی کیفیت خاک موجود در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، واقع در 165 کیلومتری شمال شرق مشهد و 35 کیلومتری جنوب شهرستان سرخس، تعداد 22 نمونه خاک از داخل محوطه و هم‌چنین زمین‌های کشاورزی اطراف پالایشگاه برداشت شد. ph عصاره‌های خاک در تعادل با آب مقطر و هم‌چنین در تعادل با محلول کلرید پتاسیم، هر دو با نسبت 5/1:2 خاک به آب اندازه‌گیری شد. پارامترهای دیگری نیز مانند محتوای سولفات کل به روش هضم کامل، غلظت کاتیون‌های کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون کمپلکسومتری و هم‌چنین سدیم و پتاسیم به روش طیف سنجی جذب اتمی اندازه‌گیری شدند. بررسی میزان شوری خاک با استفاده ازهدایت الکتریکی نشان داد اکثر نمونه‌های خاک خارج از محوطه پالایشگاه در رده خاک‌های غیر شور، دو نمونه داخل محوطه و دو نمونه خارج از محوطه در رده خاک‌هایی با شوری کم و یک نمونه داخل محوطه در گروه خاک‌هایی با شوری زیاد قرار داشتند. تغییرات شاخص δph با تغییرات ec روندی معکوس را نشان داد و نتایج بررسی شوری خاک با استفاده از ec را تایید کرد. با استفاده از دو شاخص sar و ec غیر شور و غیر سدیمی بودن اکثر نمونه‌‌های خاک و هم‌چنین مناسب بودن آن‌ها برای کشاورزی از نظر حفظ وضعیت در برابر تنش‌های مختلف مشخص شد و فقط یکی از نمونه‌های برداشت شده از داخل محوطه پالایشگاه با داشتن ec بالاتر و قرار گرفتن در رده خاک‌های شور و غیر سدیمی، جهت تولید محصول محدودیت نشان داد. شاخص esp با داشتن مقادیر کم‌تر از 15 درصد در تمام نمونه‌های خاک نشان داد تمرکز سدیم در این نمونه‌ها خطری برای محصولات کشاورزی ندارد. رابطه تمرکز سولفات کل با ph و ec به ترتیب روابطی با ضرایب همبستگی معکوس و مستقیم نسبتاً بالا بود که نشان‌دهنده تاثیر کم گوگرد بازیافتی از پالایشگاه بر ایجاد شرایط اسیدی در خاک و افزایش محتوای نمک‌های محلول خاک بود که اینگونه تاثیرات درمورد نمونه‌های خاک داخل محوطه بیشتر بود.
کلیدواژه پالایشگاه گاز، sar، سولفات کل، کیفیت خاک، δph ،ec
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه مشهد, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه مشهد, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه مشهد, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه مشهد, گروه زمین شناسی, ایران, شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران), واحد حفاظت، ایمنی و بهداشت محیط زیست (hse), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved