>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آلودگی گرد و غبار اتمسفری استان کرمانشاه به برخی فلزات سنگین با استفاده از شاخص های آلودگی طی تابستان 1392  
   
نویسنده احمدی دوآبی شهاب ,افیونی مجید ,کرمی مهین
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 3 - صفحه:822 -834
چکیده    گرد و غبار یک منبع مهم فلزات سنگین به ویژه در محیط زیست شهری است. فلزات سنگین با اتصال به ذرات گرد و غبار می توانند در مقیاس وسیعی منتشر شوند. هدف از این مطالعه، بررسی غلظت برخی فلزات سنگین و وضعیت سطوح آلودگی آن ها در گرد و غبار استان کرمانشاه با استفاده از شاخص های مختلف آلودگی بود. جهت انجام این مطالعه تعداد 49 نمونه گرد و غبار از شهرستان های کرمانشاه، سنقر، گیلان غرب، قصرشیرین، صحنه، سرپل ذهاب، کنگاور، پاوه و جوانرود طی فصل تابستان 1392 جمع آوری شد. غلظت کل فلزات zn، cu، ni، cr، mn و fe در نمونه های گرد و غبار اندازه گیری شد. میانگین غلظت zn، cu، ni، cr، mn و fe به ترتیب 238، 47، 124، 74، 495 و 28704 (mg kg−1) به دست آمد. از شاخص های زمین انباشتگی، فاکتور غنی شدگی، شاخص آلودگی و شاخص جامع آلودگی جهت تعیین میزان آلودگی نمونه های گرد و غبار استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که غلظت فلزات در گرد و غبار به جز برای آهن و منگنز در مقایسه با مقدار زمینه خاک های جهان بالاتر است که نشان از منشا انسانی این فلزات دارد. شاخص زمین انباشتگی، فاکتور غنی شدگی و شاخص آلودگی محاسبه شده برای همه عناصر مورد مطالعه به صورت fe
کلیدواژه ارزیابی آلودگی، عناصر سنگین، غبار اتمسفری، کرمانشاه
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه رازی, گروه خاکشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved