>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات زیست محیطی هجوم جبهه های آب شور به آبخوان های کویری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی - آبخوان سرایان)  
   
نویسنده کاردان مقدم حمید ,بنی حبیب محمد ابراهیم
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 3 - صفحه:673 -688
چکیده    تغییرات کیفیت آب زیرزمینی یکی از معضلاتی است که بخصوص در مناطق خشک با توجه به روند برداشت زیاد آب و کاهش تغذیه سبب بروز نگرانی در بین مدیران و برنامه ریزان منابع آب شده است. همچنین بیش از 70درصد آبخوان های ایران علاوه بر مشکل کم آبی بحران زیست محیطی نیز داشته و در مناطق کویری هجوم جبهه های آب شور کویری براثر برداشت بی رویه آب سبب شده تا غلظت املاح افزایش یافته و سبب بروز مشکلات زیست محیطی شود. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی mt3d که یکی از ماژول های مدل modflow می باشد شبیه سازی کیفی آبخوان با استفاده از غلظت tds در چاه های منطقه انجام گرفت. یک دوره آماری 5 ساله با گام زمانی 6 ماهه جهت شبیه سازی انتخاب و واسنجی این مدل با درنظر گرفتن ضریب 5/0 برای نسبت افقی به پخش طولی، 2/0 برای نسبت عمودی به پخش طولی، 1 متر برای ضریب پخش مولکولی موثر و 20 برای پخشیدگی طولی انجام گردید. پیش بینی آتی وضعیت کیفی آبخوان نشان داد که ادامه روند برداشت آب سبب هجوم جبهه های آب شور کویری و افزایش غلظت tds در طی 5 سال آینده خواهد شد. لذا نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی به منظور بهبود کیفیت آب آبخوانهای کویری و ممانعت تهاجم آب شور کویری به آنها با توجه خشکسالی های اخیر ضروری است.
کلیدواژه آبخوان، کیفیت، مدل mt3d، واسنجی، هجوم جبهه‌های آب شور
آدرس دانشگاه تهران, گروه مهندسی آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی آبیاری و زهکشی, ایران
پست الکترونیکی banihabib@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved