>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند تغییرات دما با در نظر گرفتن ضریب هارست (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)  
   
نویسنده احمدی فرشاد ,ناظری تهرودی محمد ,میرعباسی نجف آبادی رسول
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 3 - صفحه:985 -1000
چکیده    افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در سال های گذشته با افزایش دما همراه بوده است. تغییرات دما از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در اقلیم هر منطقه بوده و به عنوان یکی از پارامترهای مهم مطالعات اقلیم شناسی همواره مطرح می باشد. در این مطالعه، روند درجه حرارت هوای استان آذربایجان غربی در دو مقیاس ماهانه و سالانه با استفاده از ویرایش چهارم آزمون ناپارامتری من کندال (mk4) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده دمای متوسط 24 ایستگاه تبخیرسنجی، در دوره آماری 1392-1360 می باشند. به منظور تخمین شیب خط روند، از روش تخمین گر شیب سن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه، 71 درصد از ایستگاه های مورد بررسی (17 ایستگاه از 24 ایستگاه منتخب)، روند افزایشی معنی دار را در سطح اطمینان 10 درصد تجربه کرده اند و فقط 7 ایستگاه (29 درصد از ایستگاه های منتخب) افزایش معنی دار در سری های درجه حرارت هوا نداشتند. بیشترین نرخ افزایش دما در مقیاس سالانه مربوط به ایستگاه چهریق با شیب (°c/year) 12/0 بود. در مقیاس ماهانه، تعداد ماه ها با روند افزایشی شش برابر تعداد ماه ها با روند کاهشی بود. در این بین ماه های بهمن و اسفند بیشترین تعداد ایستگاه با روند افزایشی را به خود اختصاص داده اند. همچنین با توجه به مقدار شیب سن محاسبه شده، استان آذربایجان غربی در هر سال به طور متوسط 05/0 درجه سانتیگراد (65/1 درجه سانتی گراد در طول دوره آماری مورد مطالعه) افزایش را در دمای سالانه تجربه کرده است.
کلیدواژه آزمون من کندال، سطح اطمینان، شیب سن، ماندگاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved