>
Fa   |   Ar   |   En
   تهیه داده‌های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه‌های آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری داده‌های شبکه‌ای aphrodite و مشاهداتی  
   
نویسنده بابائیان ایمان ,کریمیان مریم ,عاشوری حامد ,مدیریان راهله ,خزانه داری لیلی ,ملبوسی شراره ,کوهی منصوره ,محمدیان آزاده ,فتاحی ابراهیم
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 3 - صفحه:969 -984
چکیده    حوضه های آبریز جنوب غرب کشور شامل کرخه، کارون بزرگ، جراحی و زهره سهم چشمگیری در تامین منابع آبی مورد نیاز بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و نیروگاههای برقابی منطقه و برخی استان های واقع در شرق زاگرس دارند. وجود داده های پایه ماهانه بارش با تراکم مناسب از نیازهای اساسی برای مدیریت منابع آبی منطقه از قبیل تصمیم گیری در مورد زمان مناسب آبگیری و تخلیه سدها، واسنجی و پس پردازش برونداد مدل های پیش بینی ماهانه بارش و پیش آگاهی خشکسالی می باشد. بررسی تعدادایستگاههای سنجش بارش تحت پوشش وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور نشان می دهد که حدود 34 درصد از منطقه فاقد تراکم مناسب از ایستگاههای اندازه گیری بارش می باشد. برای پرکردن خلاء های آماری از داده های بازکاوی افرودیت که توسط سازمان هواشناسی ژاپن و با همکاری اتحادیه هواشناسی آسیا در تامین داده های بارش کشورهای آسیایی تهیه شده است، استفاده گردید. داده های شبکه ای افرودیت در دو تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه و 25/0×25/0 درجه در دسترس هستند. بدین منظور در ابتدا صحت داده های بارش افرودیت با داده های دیدبانی بررسی گردید. پس از حصول اطمینان از کارایی داده های افرودیت و اعمال تصحیحات مربوطه، داده ها مذکور جایگزین داده های دیدبانی مخدوش یا شبکه های فاقد داده شدند. به دلیل عدم به روزرسانی داده های aphrodite بر روی غرب آسیا، دوره مطالعاتی محدود به دوره 20071987 میلادی گردید. بررسی ها نشان داد، داده های تلفیقی دیدبانیافرودیت بدست آمده به خوبی قادر به نمایش الگوهای بارش حوضه های آبریز جنوب غرب کشور به ویژه در ماههای سرد و پر بارش می باشد.
کلیدواژه اریبی، بارش شبکه ای، پس پردازش، پیش بینی ماهانه، کارون بزرگ
آدرس سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی تغییر اقلیم, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی تغییر اقلیم, ایران, دانشگاه کالیفرنیا, دانشکده عمران و محیط زیست, مرکز هیدرومتئورولوژی و سنجش از دور, امریکا, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی تغییر اقلیم, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی اقلیمی, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی تغییر اقلیم, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده اقلیم شناسی, گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی اقلیمی, ایران, سازمان هواشناسی کشور, پژوهشکده هواشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved