>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جمعیت باکتری‌های اکسید کننده آهن و گوگرد در خاک معدن مس میدوک شهربابک  
   
نویسنده حسن شاهیان مهدی ,قربانی سمیه
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:1083 -1092
چکیده    یکی از شاخص های مهم در ارتباط با صنعت، اقتصاد و محیط زیست دستیابی به بیشترین باز یابی با حداقل هزینه و کمترین میزان آلودگی است. امروزه استفاده از میکروارگانیزم های کمولیتوتروف مزوفیل در استخراج فلزاتی چون مس، اورانیوم، طلا، کبالت و مولیبدن معروف به پدیده استخراج بیولوژی در سنگهای کم عیار معمول شده است. هدف از انجام این تحقیق شمارش دو دسته مهم از باکتری های اکسید کننده آهن وگوگرد در مناطق مختلف معدن میدوک شهربابک در استان کرمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از هفت نقطه مختلف معدن میدوک نمونه های خاک جمع آوری شد. تعداد باکتری های اتوتروف اکسید کننده آهن و گوگرد با تهیه سریال رقت از نمونه ها و کشت در محیط نه کی حاوی آهن و گوگرد عنصری بترتیب انجام شد. باکتری های هتروتروف نیز با کشت در محیط نوترینت براث شمارش شدند. تعداد حداکثر احتمالی باکتری های اتوتروف و هتروتروف نیز با کشت رقت های اعشاری از نمونه ها در محیط اختصاصی درون میکروپلیت های 24 خانه انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان باکتری های هتروتروف مربوط به yp نمونه خاک زرد رنگ نزدیک به تشتک pls و کمترین تراکم باکتری های هتروتروف در نمونهop پد اکسیدی بود. بالاترین تراکم اکسیدکننده های آهن مربوط به نمونه op پد اکسیدی بود و کمترین تراکم نیز مرتبط به yp نمونه خاک زرد رنگ نزدیک به تشتک pls بود. تنوع نسبتا پایینی در نمونه های معدن در خصوص اکسیدکننده های آهن وجود داشت. بالاترین تراکم اکسید کننده های گوگرد مربوط بهyp خاکهای زرد رنگ اطراف تشتک pls بود وکمترین تراکم باکتری های اکسید کننده گوگرد مربوط به op پد اکسیدی معدن بود. تنوع مناسبی از انواع اکسیدکننده های گوگرد در معدن میدوک در مقایسه با اکسیدکننده های آهن وجود دارد. با بکارگیری نتایج حاصله از این تحقیق و باکتری های اتوتروف بدست آمده می توان جهت افزایش فرایندهای بیولیچینگ در معدن میدوک بهره برد.
کلیدواژه اتوتروف، بیولیچینگ، تراکم آهن و گوگرد، معدن میدوک
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان, گروه میکروبیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved