>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر پلی آکریل آمید در کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان  
   
نویسنده ارزاقی فاطمه ,فرخیان فیروزی احمد ,عنایتی ضمیر نعیمه ,خلیل مقدم بیژن
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:1070 -1082
چکیده    فرسایش بادی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست، فقر خاک، آلودگی هوا و پراکندن گرد و غبار می باشد. فرسایش بادی باعث خسارات زیادی به محصولات کشاورزی، ساختمان ها، تاسیسات و وسایل نقلیه می شود. در این تحقیق پلی آکریل آمید به عنوان یک ترمیم کننده خاک در دو سطح 5/0 و 1 درصد به ماسه بادی منطقه دشتآزادگان افزوده شد. برخی ویژگی های فیزیکی خاک و مقاومت در برابر فروروی خاک در 3 فاصله زمانی 15، 30 و 45 روز پس از تیمار مورد بررسی قرار گرفت. اثر این پلیمر در کنترل میزان فرسایش بادی به صورت آزمایشگاهی و با تونل باد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین خاک های تیمار شده با سطوح مختلف پلیمر، تفاوت معنی داری از نظر چگالی ظاهری وجود ندارد اما کاربرد پلیمر نسبت به تیمار شاهد باعث کاهش چگالی ظاهری نمونه ها شد. کاربرد پلیمر مقاومت فروروی را به صورت معنی داری افزایش داد. همچنین بین دو سطح پلیمر تفاوت معنی‌داری وجود داشت. با گذشت زمان مقدار مقاومت فروروی خاک ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. مقاومت فروروی در روز 45 ام به کمتر از مقاومت فروروی خاک در روز 15 ام رسید. نتایج حاصل از آزمایشات فرسایش در تونل باد در شرایط باد با سرعت 12 متر بر ثانیه، نشان داد که افزودن ماده پلیمری پس از 30 روز در سطح 1 درصد میزان فرسایش بادی را در نمونه های ماسه بادی به صفر درصد کاهش داد.
کلیدواژه تونل باد، رطوبت خاک، زمان، مقاومت فروروی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, گروه علوم خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved