>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل حساسیت مدل پنمن- مونتیث- فائو در برآورد تبخیرتعرق مرجع روزانه و پهنه‌بندی ضرایب حساسیت آن در گستره ایران  
   
نویسنده خادم پور فهیمه ,بختیاری بهرام ,گلستانی سودابه
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:1046 -1059
چکیده    تبخیرتعرق (et) تابع متغیرهای مختلف اقلیمی و ویژگی های توپوگرافی هر منطقه است. اولویت بندی و تعیین شدت تاثیر هر یک از این پارامترها بر روی تبخیرتعرق کمک شایانی به مدیریت منابع آب منطقه می نماید. در این مطالعه، تحلیل حساسیت مدل استاندارد پنمن مونتیث فائو در برآورد تبخیرتعرق مرجع (eto) براساس متغیرهای اقلیمی میانگین دمای هوا (tmean)، تابش خالص(rn) ، مقاومت آئرودینامیک (ra) و کمبود اشباع (vpd) انجام پذیرفته است. ایستگاه های هواشناسی منتخب شامل 31 ایستگاه سینوپتیک در گستره ایران با دوره زمانی مشترک 19 ساله (2014-1996) می باشد. طبقه بندی اقلیمی ایستگاه ها نشان داد که از این تعداد ایستگاه مورد بررسی، 3 ایستگاه در اقلیم فراخشک، 10 ایستگاه در اقلیم خشک، 13 ایستگاه در اقلیم نیمه خشک، 2 ایستگاه در اقلیم مدیترانه ای، 2 ایستگاه در اقلیم مرطوب و 1 ایستگاه در اقلیم بسیار مرطوب (الف) قرار دارند. ضرایب حساسیت برای هر یک از متغیرها در مقیاس زمانی روزانه با استفاده از روش مشتقات جزئی و تحلیل حساسیت محلی محاسبه گردید. سپس پهنه بندی ضرایب حساسیت با استفاده از روش عکس مجذور فاصله (idw) تهیه شد. نتایج نشان داد که eto محاسبه شده در تمامی اقالیم، به میانگین ضریب حساسیت تابش خالص (0.999) (srn) بسیار حساس بوده در حالی که به میانگین دما در اقلیم های فراخشک، نیمه خشک، خشک و مدیترانه ای طی ماه های ژوئیه، اوت، سپتامبر و اکتبر حساس است. کمترین مقدار ضریب حساسیت مقاومت آئرودینامیک (sra) در روز جولیوسی 331 منطبق بر26 و 27ام نوامبر (آذر ماه) و بیشترین آن در روز 340 منطبق بر 5 و 6ام دسامبر (دی ماه) بوده است. این ضریب حساسیت در طی ماه های زمستان بزرگتر و طی ماه های تابستان کوچکتر بود، در حالی که کمترین و بیشترین مقدار ضریب حساسیت کمبود اشباع (svpd) در ماه دسامبر به ترتیب با مقادیر 0.008 و 0.032 می باشد. ضریب حساسیت tmean در کلیه ایستگاه های مطالعاتی طی ماه های تابستان بزرگتر و طی ماه های زمستان کوچکتر بود.
کلیدواژه پنمن -مونتیث- فائو، تبخیرتعرق مرجع، تحلیل حساسیت،et
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, بخش مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, بخش مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, بخش مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved