>
Fa   |   Ar   |   En
   توانایی باکتری‌های‌حل‌کننده پتاسیم در افزایش رشد گندم و جذب پتاسیم در زیستگاه درون شیشه‌ای  
   
نویسنده عنایتی ضمیر نعیمه ,لندی احمد
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:1120 -1134
چکیده    هوادیدگی کانی های خاک، خاستگاه بسیاری از عناصر غذایی ضروری رشد گیاه مانند پتاسیم هستند. کانی های میکایی خاستگاه اصلی برآورد پتاسیم در خاک های کشورمان هستند. این پژوهش با هدف جداسازی باکتری های حل کننده پتاسیم از ریزوسفر گندم و بررسی توانایی این باکتریها در بهره گیری از پتاسیم ساختاری کانی های مسکوویت و ورمی کولیت انجام شد. این پژوهش در زیستگاه درون شیشه ای با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش سه سطح باکتری (شاهد بدون مایه زنی، و مایه زنی با باکتری1 و 2) و چهار گونه تیمار کانی پتاسیم (مسکویت، ورمیکولیت، مسکویت+k2hpo4 ، ورمیکولیت + k2hpo4) بود. در پایان دوره کشت، بخش هوایی گیاه برداشت و به روش خاکستر خشک پتاسیم آن به کمک فروغ سنج اندازه گیری شد. همچنین صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، بلندی گیاه و درازی ریشه اندازهگیری شد. این بررسی نشان داد که پیامد مایه زنی دو باکتری برهمه ویژگی های اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار است. همه ویژگی های یاد شده در بودن bacillus subtilis و کانی ورمی کولیت بالاترین اندازه ها را داشتند. اندازه پتاسیم جذب شده در گیاه به گونه معنی داری وابسته به بستر کشت گیاه بود. اندازه پتاسیم جذب شده در گیاه، در سطح یک درصد به گونه معنی داری وابسته به باکتری حل کننده پتاسیم بود. بیش ترین غلظت پتاسیم اندام هوایی (062/0 درصد) در تیمار بستر ورمی کولیت به همراه پتاسیم محلول در بودن bacillus subtilis بود. بیشترین اندازه جذب پتاسیم در اندام هوایی گیاه ( 049/0میلی گرم در گلدان) نیز در بستر ورمی کولیت به همراه پتاسیم محلول در بودن bacillus subtilis و پس از آن در اندام هوایی گیاه (036/0 میلی گرم در گلدان) کشت شده در بستر مسکویت به همراه پتاسیم محلول در بودن bacillus subtilis با اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد اندازه گیری شد.
کلیدواژه بلندی گیاه، پتاسیم نامحلول، مسکویت، ورمی کولیت، وزن خشک
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved