>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو  
   
نویسنده عبداللهی زهرا ,کاویان عطااله ,شاهدی کاکا ,عبداللهی ندا ,جعفری محمد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:1874 -1887
چکیده    توسعه تکنیک های مختلف جهت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت دبی ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه جریان به منظور مدیریت منابع آب و پروژه‌های عمرانی سابقه طولانی دارد. در دهه های اخیر، تکنیک های یادگیری متعددی به طور گسترده جهت پیش بینی دبی و سایر متغیرهای هیدرولوژیک مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مقادیر دبی روزانه با استفاده از بهینه ترین تعداد داده های ورودی در رودخانه منتهی به رود تالار واقع در حوزه آبخیز کسیلیان انجام گرفت. بدین منظور از سه مدل ثابت (conll.c)، خطی (linll.c) و درجه دو (quall.c) الگوریتم یادگیری محلی کندرو که از کارایی قابل توجهی در شبیه سازی پارامترهای متغیر با داده های ورودی کم برخوردار هستند و هم چنبن با استفاده از سری داده های ورودی 6، 8، 10، 15، 20 روز قبل، یک و دو ماه قبل، یک، دو و سه فصل قبل و در نهایت یک و دو سال قبل استفاده گردید. نتایج به دست آمده از چندین هزار مدل تعلیمی تهیه شده نشان داد که مدل ثابت با داده های دبی روزانه ی 60 روز گذشته با حداقل خطای 001/0 به مقدار واقعی نزدیک تر بوده است. نتایج به دست آمده از مقادیر محاسبه شده rmse و mae حاکی از آن است که الگوریتم یادگیری محلی کندرو علیرغم محدودیت های موجود از جمله حساسیت بسیار بالا به همسایگی، از کارایی بالایی در شبیه سازی سری های زمانی با خطای نسبتاً پایین (rmse کمتر از 06/0) برخوردار می باشد.
کلیدواژه حوزه آبخیز کسیلیان، دبی روزانه، مدل یادگیری محلی کندرو، نزدیک ترین همسایگی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آبخیزداری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آبخیزداری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه مهندسی آبخیزداری, ایران, دانشگاه صائب, گروه مهندسی نرم افزار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, گروه مهندسی نرم افزار, ایران
پست الکترونیکی m.d_jafari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved