>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر تنش آبی بر عملکرد رقم جدید پنبه - سپید در آبیاری قطره ای  
   
نویسنده سهرابی مشک آبادی برهان
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:1787 -1793
چکیده    با حمایت دولت ایران، استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در حال افزایش است. برای بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب بر رقم جدید پنبه سپید پژوهش دو ساله ای با استفاده از نوارهای آبیاری قطره ای سطحی در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. در این پژوهش چهار سطح آب آبیاری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال های 1385 و 1386 مطالعه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد چین یک، عملکرد چین دو و عملکرد کل تحت تاثیر معنی دار مقدار آب آبیاری قرار گرفتند. اما تیمارهای آب آبیاری تاثیر معنی داری بر صفت های زودرسی و وزن قوزه نداشته است. با توجه به نتیجه جدول تجزیه مرکب اطلاعات دو ساله از نظر عملکرد کل وش، در سال های نرمال می توان آبیاری به اندازه 70 درصد تبخیر از تشت تبخیر را برای مزارع پنبه شمال ایران توصیه کرد. در سال های خشک آبیاری به اندازه 100 درصد تبخیر از تشت تبخیر کلاس a پیشنهاد می شود.
کلیدواژه آبیاری قطره ای سطحی، آبیاری موضعی، تنش خشکی، کم آبیاری
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات پنبه کشور, ایران
پست الکترونیکی sohrabi47@yahhoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved