>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص فرسایش‌ پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان  
   
نویسنده خرمایی حنیفه ,کیانی فرشاد ,خرمالی فرهاد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:2078 -2086
چکیده    روش‌هایی متفاوت برای ارزیابی شاخص فرسایش‌پذیری خاک وجود دارد که مهم‌ترین آن شاخص فرسایش‌پذیری ویشمایر و اسمیت است. این پژوهش با هدف بررسی میزان توانایی شاخص فرسایش‌پذیری ویشمایر و اسمیت در منطقه مورد مطالعه با توجه به مقادیر بالای سیلت و آهک خاک‌های لسی شرق استان گلستان و اختلاف منطقه مورد مطالعه از لحاظ درصد سیلت، آهک و بارندگی با مناطق شرق آمریکای مرکزی که این شاخص در آن‌ها ایجاد شده، شکل ‌گرفته است. در این پژوهش فرسایش‌پذیری خاک به دو روش نموگراف ویشمایر و اسمیت و تعیین مقدار حقیقی آن انجام شد. در این راستا، سه کرت اندازه‌گیری انتخاب و مقدار فرسایش واقعی کرت‌ها در طی دو سال بارش با شدت‌های 7/5 الی 7/12 میلی‌متر بر ساعت اندازه‌گیری شد. شاخص ویشمایر و اسمیت در حدود 05/0 تا 092/0 مگاگرم در ساعت بر مگاژول در میلی‌متر به دست آمد. ارزیابی دقت شاخص ویشمایر از نتایج مقدار فرسایش واقعی (a) و نیز مقادیر به‌دست ‌آمده با استفاده از مدل swat و دو شاخص فرسایش‌دهندگی، (r) مبتنی بر شدت بارش نیم‌ساعته و روش فورنیه انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص ویشمایر و اسمیت نسبت به مقدار واقعی فرسایش‌پذیری به‌دست ‌آمده از کرت‌ها و شدت بارش نیم‌ساعته 182 برابر و با r فورنیه 11/4 برابر و این شاخص در اندازه‌گیری با مدل swat و شدت بارش نیم‌ساعته شش برابر و با شاخص فورنیه 35/0 برابر بدست آمد. نتایج به‌دست ‌آمده برآورد بیشتر شاخص فرسایش‌پذیری ویشمایر و اسمیت در خاک‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد. ضعف کارایی این شاخص در اراضی لسی، لزوم پژوهش بیشتر در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
کلیدواژه شاخص فورنیه، فرسایش، مدل usle، نموگراف ویشمایر و اسمیت
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه علوم خاک, ایران
پست الکترونیکی khormali@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved