>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی‌کمپوست بر جزء‌بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم  
   
نویسنده حسین پور علیرضا ,متقیان حمیدرضا
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:2005 -2018
چکیده    استفاده از کودهای آلی یکی از راه‌های افزودن عناصر به خاک‌های کشاورزی با ماده ‌آلی کم است. کودهای آلی مختلف، تاثیرات متفاوتی بر قابلیت استفاده عناصر در خاک دارند. در این تحقیق، قابلیت استفاده (با روش‌های dtpa-tea، ab-dtpa و مهلیچ 3) و جز‌ء‌بندی روی و مس در یک خاک آهکی تیمار شده با سطوح 0، 5/0 و 1 درصد (وزنی-وزنی) کود گاوی و ورمی‌کمپوست در قالب طرح کاملاً تصادفی مقایسه شد. همچنین، در خاک‌های تیمار شده و شاهد در شرایط گلخانه‌ای، گیاه گندم کشت گردید. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر مقدار روی عصاره گیری شده با روش‌های مختلف معنی‌دار (01/0>p) بود. در حالی‌ک ه اثر تیمارها بر مس عصاره‌گیری ‌شده با روش‌های مختلف معنی‌دار نبود (05/0p) بود، در حالی‌که اثر تیمارها بر اجزاء مس معنی‌دار نبود (05/0 >p). روی و مس عصاره‌گیری ‌شده با dtpatea و ab-dtpa همبستگی معنی‌داری (05/0 >p) با جزء پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز داشتند. ضرایب همبستگی بدست آمده نشان دادند که بین ماده خشک و جذب روی با روی عصاره‌گیری شده با dtpa-tea، ab-dtpa، مهلیچ 3 و روی پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز همبستگی معنی‌داری (05/0 >p) وجود داشت. در حالی‌که بین شاخص‌های گندم و مس عصاره‌گیری ‌شده با روش‌های مختلف و اجزاء آن همبستگی معنی‌داری وجود نداشت (05/0
کلیدواژه اجزاء روی، اجزاء مس، کود آلی، گندم، ورمی‌کمپوست
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران
پست الکترونیکی hrm_61@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved