>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت  
   
نویسنده شیخ حسینی احمدرضا ,شریعتمداری حسین ,شیروانی مهران
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:1930 -1940
چکیده    آلودگی منابع آب و خاک به فلزات سنگین از مهمترین چالش های پیش روی بشر است. جذب فلزات سنگین از محیط های آبی با استفاده از مواد جاذب ارزان قیمت یکی از روش های ارزان و کارآمد محسوب می شود. لیگاندهای مختلف دارای توانایی متفاوتی برای کمپلکس کردن فلزات سنگین هستند و بر جذب و سرنوشت آنها در محیط های آبی اثر چشمگیر و تعیین کننده ای دارند. سیترات و آرژنین از لیگاندهای مهم هستند که به طور طبیعی در خاک ها و ریزوسفر گیاهان یافت می شوند. در این مطالعه اثر لیگاندهای سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت بررسی شد. در حضور یا عدم حضور سیترات و آرژنین مدل لانگمویر جذب نیکل توسط سپیولیت را به خوبی توصیف نمود در حالی که جذب خطی بهترین توصیف برای جذب نیکل توسط کلسیت و حاکی از فیزیکی بودن مکانیسم جذب بود. سیترات مقدار و سرعت جذب نیکل توسط سپیولیت را کاهش داد. در مورد کلسیت سیترات بر ظرفیت جذب نیکل توسط کلسیت اثر چندانی نداشت اما سرعت جذب را افزایش داد. آرژنین موجب افزایش مقدار و سرعت جذب نیکل توسط دو کانی شد. سینتیک جذب نیکل توسط سپیولیت و کلسیت از مدل تابع توانی پیروی کرد. در حضور سیترات بعد از 6 ساعت واجذب نیکل توسط کانی کلسیت اتفاق افتاد. بنابراین حضور سیترات و آرژنین می تواند بر کارآیی سپیولیت و کلسیت برای حذف نیکل از محیط های آبی آلوده موثر باشد. آرژنین می تواند با افزایش جذب نیکل توانایی پالایندگی سپیولیت و کلسیت را افزایش دهد در حالی که سیترات بر سیستم کلسیت بی تاثیر بوده ولی در سیستم سپیولیت موجب کاهش جذب نیکل و در نتیجه کاهش کارآیی سیستم می شود.
کلیدواژه آرژنین، جذب، سیترات، لیگاند
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک‌ شناسی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک‌ شناسی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک شناسی, ایران
پست الکترونیکی shrivani@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved