>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (qdwb) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ - نیشابور  
   
نویسنده رضوی کهنمویی سجاد ,داوری کامران ,قهرمان بیژن ,ضیائی علی نقی ,ایزدی عزیزالله ,اسحاقیان کاظم ,شاهدی مهری ,طالبی فاطمه
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:1888 -1904
چکیده    محدود بودن توان منابع آب در کشورمان، حفاظت و بهره برداری بهینه از آن را به منظور تامین نیازهای آبی آیند گان طلب می کند و دستیابی به این اهداف جز با تهیه بیلان منابع آب و ارزیابی پتانسیل آن امکان پذیر نمی باشد. هدف این پژوهش، برآورد پارامترهای بیلان با استفاده از روش توزیعی می باشد. در این راستا پس از بررسی مدل ها و روش های توزیعی موجود در دنیا، مدل شبه توزیعی qdwb (qausi distributed water balance model)در محیط برنامه نویسی متلب توسعه داده شد. برای اجرای این مدل لازم است تا داد ه های مورد نیاز (بارندگی، تبخیروتعرق پتانسیل، داده های کاربری و خاک و اطلاعات مرتبط، ضرایب تصحیح رواناب و نفوذ) به صورت توزیعی و در قالب سلول‌های 500 در 500 متر در سطح حوضه تهیه شده و به صورت لایه های جداگانه و به فرم ماتریسی به مدل وارد شود. مدل برای تخمین رواناب و نفوذ عمقی، معادله بیلان آب های سطحی را حل می کند و نیاز آبیاری را بر اساس تامین کمبود رطوبت خاک تخمین می زند. محدوده مطالعاتی مورد نظر در این تحقیق حوضه آبریز نیشابور رخ با مساحت 9157 کیلومتر مربع است. بررسی روابط میان عوامل بیلان مانند مقایسه بارندگی تبخیروتعرق، بارندگی رواناب، بارندگی– نفوذ حاکی از این مطلب است که مدل به خوبی فرایندهای هیدرولوژیکی حاکم بر حوضه را درک کرده است. نتایج تبخیروتعرق مدل توسعه یافته حاضر با نتایج مدل swat مقایسه شد که نشان دهنده روند مشابه تبخیروتعرق محاسبه شده توسط هر دو مدل می باشد
کلیدواژه بیلان آب سطحی، حوضه آبریز رخ - نیشابور، کمبود رطوبت خاک، مدل شبه توزیعی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه سلطان قابوس, مرکز تحقیقات آب, عمان, شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی fa.ta40@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved