>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی wetspaدر حوزه آبخیز زیارت گرگان  
   
نویسنده جاویدان نرگس ,بهره مند عبدالرضا
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:685 -697
چکیده    روندیابی سیل در رودخانه روشی است که به‌وسیله آن و با در دست داشتن هیدروگراف ورودی در نقطه‌ای از بالادست رودخانه، می‌توان هیدروگراف خروجی را در نقطه‌ای از پایین دست محاسبه کرد. در روندیابی رواناب در حوزه های آبخیز بارش مازاد با تکنیک های روندیابی به هیدروگراف جریان در پایین دست تبدیل می شود. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی wetspa، روندیابی جریان سیل در حوزه آبخیز زیارت صورت گرفت. جهت اجرای مدل از داده های هیدرومتئورولوژی ساعتی از سال 1386 تا 1390 شامل داده‌های بارش، تبخیر و تعرق و دما به عنوان داده ورودی مدل استفاده شد. نتایج شبیه سازی انطباق خوبی بین هیدروگراف شبیه‌سازی شده و هیدروگراف مشاهداتی نشان میدهد. در این مدل روندیابی جریان سطحی و جریان آبراهه با استفاده از روش معادله خطی موج پخشی صورت می گیرد. در مطالعه حاضر، بررسی حساسیت پارامترهایی از قبیل: شعاع هیدرولیکی، ضریب زبری کانال، آستانه شیب حداقل و آستانه سطح برای ترسیم شبکه آبراهه انجام شد. بررسی حساسیت پارامترها نشان داد که تاثیر تغییر فراوانی سیل و ضریب زبری نسبت به آستانه شیب حداقل و آستانه سطح بر روی هیدروگراف خروجی و هیدروگراف واحد حوزه بیشتر است.
کلیدواژه آستانه شیب حداقل، داده‌های هیدرومتئورولوژی، روندیابی سیل، هیدروگراف شبیه‌سازی شده، هیدروگراف واحد
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه آبخیزداری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه آبخیزداری, ایران
پست الکترونیکی abdolreza.bahremand@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved