>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین‌های کشاورزی استان کرمانشاه  
   
نویسنده احمدی دوآبی شهاب ,افیونی مجید ,کرمی مهین ,مرآتی فشی صفورا
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:968 -983
چکیده    بررسی توازن جرمیفلز روی در خاک نه تنها از نظر آلودگی بلکه از نظر تغذیه ای نیز ضروری است. این مطالعه به منظور مدل سازی روند انباشت روی در خاک های کشاورزی استان کرمانشاه به کمک مقایسه توازن جرمی ورودی ها و خروجی ها و بررسی عدم قطعیت آن انجام گرفت. مدل ارزیابی شار جرمی(mass flux assessment (mfa))به منظور مدل سازی روند انباشت عناصر به کمک روش تصادفی مبتنی بر توازن جرمی و با استفاده از ترکیب روش مربع لاتینو شبیه سازی مونت کارلو در اکوسیستم های زراعی شهرستان های کرمانشاه، سنقر، گیلان غرب، قصرشیرین، صحنه، سرپل ذهاب، کنگاور، پاوه و جوانرود به کار گرفته شد. به این منظور از اطلاعات زراعی شامل نوع محصول، سطح زیر کشت، عملکرد، نوع و تعداد دام‌ها، میزان مصرف کودهای شیمیایی، کمپوست و آفت‌کش ها، میزان فرونشست اتمسفری و هم چنین اطلاعات مرتبط با غلظت روی در گیاهان، انواع کودها و گرد و غبار استفاده شد.نتایج نشان داد که بیشینه انباشت روی در زمین های کشاورزی مورد مطالعه متعلق به شهرستان پاوه (با میانگین 1-^ha^-1yr )26g)- و کمینه آن (تخلیه روی) متعلق به زمین های کشاورزی شهرستان کرمانشاه (با میانگینg ha1yr126) بود. مقادیر انباشت محاسبه شده کمتر از مقدار بحرانی نرخ انباشت روی برای خاک های ایران (محاسبه شده برای 200 سال آینده) می باشد. مهم ترین مسیرهای ورود روی به زمین های کشاورزی شهرستان های مورد مطالعه، کودهای دامی و فرونشست اتمسفری است، در صورتی که در مقیاس استانی مهم ترین مسیرهای ورود به ترتیب کمپوست (61 درصد)، کودهای دامی (33 درصد) و فرونشست اتمسفری (5 درصد) است. بر اساس نتایج تجزیه عدم قطعیت مدل، کودهای دامی به‌عنوان مهم ترین مسیر موثر بر عدم قطعیت نرخ انباشت روی (79 درصد)در این مطالعه شناخته شدند.
کلیدواژه خاک کشاورزی، روی، کرمانشاه، مدل سازی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه رازی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
پست الکترونیکی safura_merati@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved