>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری  
   
نویسنده جعفری وفا هانیه ,رئیسی فایز ,حسین پور علیرضا ,کریمی زهره
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:880 -891
چکیده    کرم های خاکی یکی از مهم ترین جانوران خاک بوده و فعالیت آنها از شاخص های کیفی خاک به شمار می رود. این جانداران ممکن است تحت تاثیر افزودن پسماندهای آلی قرار گیرند. یکی از روش های سریع و آسان برای پایش کیفیت خاک در هنگام کاربرد لجن فاضلاب، استفاده از شاخص های زیستی از جمله فعالیت های میکروبی است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین به عنوان فعالیت میکروبی در خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب شهری بود. تیمارهای آزمایش شامل لجن فاضلاب (بدون لجن و دارای 5/1 درصد لجن شهری)، و کرم خاکی (بدون کرم، آیزنیافتیدا، آلولوبوفورا کالیژینوزا و مخلوط این دو گونه) به صورت فاکتوریل (4×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بودند. لجن فاضلاب سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین را به ترتیب به میزان 7/16 و 5/62 درصد افزایش داد که دلیل آن بالا بودن میزان مواد آلی و عناصر غذایی و همچنین غلظت پایین فلزات سنگین در پسماند آلی به کار برده شده می‌باشد. تلقیح کرم خاکی نیز این دو شاخص را تحت تاثیر قرار داد (p<0/001). به طور خلاصه، مصرف لجن فاضلاب شهری اثر تحریک کنندگی کرم خاکی را بر فعالیت میکروبی خاک کاهش داد که این کاهش در حضور گونه ی آیزنیافتیدا (اپی ژئیک) به دلیل تغذیه از لجن فاضلاب محسوس تر بود. علاوه بر این، اثر متقابل دو گونه ی کرم خاکی اغلب جمع پذیر (بدون اثر متقابل) بود.
کلیدواژه شاخص زیستی، کیفیت خاک، معدنی شدن نیتروژن
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی zohrekarimi27@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved