>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراهه‌های با مقطع مرکب و پوشش گیاهی غیرمستغرق در سیلابدشت  
   
نویسنده حمیدی فر حسین ,امید محمدحسین ,بهرامی مهدی ,امیری محمدجواد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:857 -867
چکیده    قابلیت پیش بینی سازوکار پخش و انتقال آلاینده ها، اهمیت زیادی در مباحث مدیریت کیفی و سلامت آبراهه ها دارد. در این تحقیق، با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی به طول 18، عرض 9/0 و ارتفاع 6/0 متر به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی صلب سیلابدشت بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال با مقطع مرکب پرداخته شده است. با تصویربرداری از ابر آلودگی و استفاده از روش پردازش تصویر، تغییرات غلظت ردیاب مشخص گردید. نتایج نشان داد که موقعیت تزریق ردیاب بر ضریب اختلاط عرضی تاثیرگذار است. ضریب اختلاط عرضی در کانال اصلی همواره از سیلابدشت بیشتر می باشد و مقدار آن نیز با افزایش عمق نسبی افزایش می یابد. همچنین با افزایش تراکم پوشش گیاهی بر روی سیلابدشت، مقدار ضریب اختلاط عرضی بدون بعد هم در کانال اصلی و هم در سیلابدشت افزایش می یابد. در نهایت چنین نتیجه گرفته شد که پوشش گیاهی با تراکم 88/0درصد می تواند منجر به افزایش 80 درصدی ضریب اختلاط عرضی در سیلابدشت و افزایش 107 درصدی این پارامتر در کانال اصلی در مقایسه با حالت بدون پوشش گیاهی گردد.
کلیدواژه انتشار آلودگی، رودخانه، عمق نسبی، کیفیت آب، پردازش تصویر
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, بخش مهندسی آب, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران, دانشگاه فسا, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فسا, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی mjavad.amiiri62@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved