>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبس و تصاویر لندست در ماهیدشت  
   
نویسنده فرهادی بانسوله بهمن ,کریمی علیرضا ,حصادی همایون
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:706 -716
چکیده    روش‌های متداول اندازه‌گیری تبخیر و تعرق عمدتاً این پارامتر را به صورت نقطه‌ای اندازه‌گیری می‌کنند و تعمیم نتایج آن‌ها به سطح منطقه مشکل می‌باشد. در سالیان اخیر استفاده از روش‌های مبتنی بر سنجش از دور به عنوان یک راهکار جهت برآورد تبخیر و تعرق در سطح منطقه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه کنونی برآورد تبخیر و تعرق در دشت ماهیدشت کرمانشاه با استفاده از الگوریتم سبس می‌باشد که یکی از الگوریتم‌های مبتنی بر سنجش از دور هست. در این مطالعه تبخیر و تعرق در سطح منطقه با استفاده از الگوریتم سبس برای چهار تصویر ماهواره ای landsat tm در دوره‌های مختلف فصل رشد ذرت در سال 1389 برآورد گردید. مراحل مختلف محاسباتی در نرم افزار erdas و با استفاده از ابزارmodel maker برنامه نویسی شد. همزمان با استفاده از یک لایسیمتر زهکشدار که در آن ذرت کشت شده بود تبخیر و تعرق واقعی ذرت اندازه‌گیری و با نتایج الگوریتم سبال مقایسه شد. حداکثر اختلاف بین تبخیر و تعرق برآورد شده با الگوریتم سبال در مزرعه ذرت و مقادیر اندازه‌گیری شده درون لایسیمتر 34/0 میلی متر در روز تعیین گردید که معادل 56/4 درصد تبخیر و تعرق اندازه‌گیری شده در همان روز می‌باشد. در هر چهار تاریخ حداکثر تبخیر و تعرق برآورد شده با الگوریتم سبس در سطح منطقه بین 02/1 تا 22/1 تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع محاسبه شده با فرمول فائو پنمنمانتیث می‌باشد که قابل قبول و منطقی می‌باشد.
کلیدواژه بیلان آبی، تصویر ماهواره‌ای، ذرت، سنجش از دور، کرمانشاه
آدرس دانشگاه رازی, دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه, ایران
پست الکترونیکی hhesadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved