>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق  
   
نویسنده رحیمی سمیه ,کاشفی پور محمود ,شفاعی بجستان محمود ,فتحی احمد
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 1 - صفحه:101 -111
چکیده    به دلیل وجود جریان‌های ثانویه در انحناء رودخانه، دیواره خارجی در پیچ همواره در معرض تخریب و فرسایش می‌باشد. روش‌های متعددی جهت مقابله با فرسایش قوس خارجی وجود دارد که یکی از ساده‌ترین و در عین حال اقتصادی‌ترین این روش‌ها استفاده از آبشکن می‌باشد. آبشکن به عنوان مانعی در مسیر جریان با کاهش سرعت و ایجاد گردابه‌های افقی در بین آبشکن‌ها باعث رسوبگذاری و حفاظت دیواره آبراهه می‌گردد. از طرفی این گردابه‌ها باعث افزایش تنش برشی شده و افزایش فرسایش و آبشستگی را در اطراف آبشکن به خصوص در دماغه به همراه خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی هندسه چاله آبشستگی پیرامون آبشکن‌های نفوذپذیر، نفوذناپذیر و باندال‌لایک که به صورت ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر می‌باشد، در قوس 90 درجه ملایم و در شرایط غیر مستغرق پرداخته شده است. برای این منظور در یک فلوم قوسی 90 درجه و ملایم (نسبت شعاع قوس به عرض کانال برابر 4) و دارای بستر رسوبی با قطر متوسط 5/1 میلی‌متر و در شرایط آب زلال، آزمایش‌ها طراحی و انجام شد. بازه تغییرات عدد فرود در آزمایش‌های انجام شده بین 22/0 تا 29/0 متغیر می‌باشد. نتایج بیانگر این بود که با افزایش درصد نفوذپذیری میزان حداکثر ابعاد چاله آبشستگی کاهش می‌یابد. ضمنا افزایش عدد فرود جریان باعث افزایش ابعاد چاله آبشستگی شده که این تاثیر در آبشکن های نفوذپذیر و باندال لایک کمتر بوده است.
کلیدواژه باندال لایک، حفاظت دیواره رودخانه، قوس آبراهه
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه سازه‌های آبی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه سازه‌های آبی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه سازه‌های آبی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, گروه سازه‌های آبی, ایران
پست الکترونیکی a.fathi@scu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved