>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد  
   
نویسنده تاج آبادی شیما ,قهرمان بیژن ,ضیائی علی نقی
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 1 - صفحه:331 -344
چکیده    با استفاده از اطلاعات ریز مقیاس شده می توان نیاز به وجود داده در مکان و زمان مختلف را رفع نمود.فراکتال اخیراً برای ریزمقیاس سازی داده‌های اندازه گیری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از توابع درون یاب فرکتال برای تولید داده های ریزمقیاس شده روزانه و سه ساعته ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شد. همچنین دو نگرش متفاوت در محاسبه فاصله هاسدرف در تعیین نقاط درون یابی (محاسبه فاصله هاسدرف نگرش اول: با داده های استانداردسازی نشده، نگرش دوم: با داده های استانداردسازی شده) استفاده شد و سه فاصله نقاط درون یابی متفاوت 5، 10، 15 روز در نظر گرفته شد. نتایج مربوط به ریزمقیاس سازی با فاصله درون یابی 5 و 10 روز و نگرش اول از دیگر نتایج مناسب تر بودند، به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله درون یابی 5 و 10 روز و با توجه به اهمیت زمان اجرای برنامه و استفاده از داده های کمتر، فاصله درونیابی10 روز بهترین نتیجه را حاصل کرد. آزمون های آماری مقادیر آماره r2 را برای نگرش اول بین 98/074/. و نگرش دوم 98/069/0، rmse را برای نگرش اول بین 33/112/5 و نگرش دوم 44/19/5 درجه سانتیگراد و معیار اطلاعاتی آکائیک aicc را برای نگرش اول بین 55/019/3 و نگرش دوم 87/246/3 نشان دادند و همچنین عرض از مبداها و شیب های خطوط مدل سازی در سطح 5درصد تفاوت معنی داری به ترتیب با صفر و یک ندارند. بر اساس نتایج بدست آمده، ریزمقیاس‌سازی زمانی روزانه و سه ساعته با دقت و کیفیت قابل قبول انجام شده است و در نهایت نگرش اول نتایج بهتری را نسبت به نگرش دوم ارائه کرده است.
کلیدواژه استانداردسازی، ریزمقیاس سازی، فاصله هاسدرف
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی an_ziaei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved