>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن، میزان کربنات کلسیم خاک و مقادیر مختلف بقایای یونجه بر هدررفت نیتروژن به صورت آمونیاک  
   
نویسنده منصوری طاهره ,گلچین احمد ,رضایی زهرا
منبع آب و خاك - 1396 - دوره : 31 - شماره : 1 - صفحه:286 -301
چکیده    تصعید آمونیاک یکی از مهم‌ترین راه های هدررفت نیتروژن از اکوسیستم های کشاورزی و غیرکشاورزی است. در این مطالعه دو آزمایش جداگانه با اهداف بررسی تاثیر سطوح مختلف کربنات کلسیم خاک (آزمایش اول) و یا سطوح کاربرد بقایای گیاهی (آزمایش دوم) همچنین نوع و مقدار کودهای نیتروژنی مصرفی و بر مقدار تصعید آمونیاک از خاک انجام شد. هر دو آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 18 تیمار در 3 تکرار انجام شدند. تیمارهای آزمایش اول شامل سه سطح 20، 27 و 35 درصد کربنات کلسیم خاک، سه سطح صفر، 200 و 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و چهار منبع سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اوره و اوره اسید سولفوریک و تیمارهای آزمایش دوم نیز سه سطح صفر، 5/2 و 5 درصد بقایای یونجه، سه سطح نیتروژن و چهار منبع کودهای فوق بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطح کربنات کلسیم خاک، مقدار بقایای گیاهی یونجه و همچنین مقدار نیتروژن مصرفی، مقدار نیتروژن تصعید شده به صورت آمونیاک افزایش یافت. با افزایش میزان آهک خاک به مقدار 15 درصد، میزان نیتروژن تصعید شده به صورت آمونیاک شش برابر گردید. در آزمایش دوم بیش ترین میزان نیتروژن تصعید شده از کاربرد 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره اسید سولفوریک و 5 درصد بقایای گیاهی و کم ترین میزان آن نیز از تیمار شاهد یا خاک فاقد هر گونه کود نیتروژنی و بقایای گیاهی به دست آمد. در صورت عدم کاربرد بقایای گیاهی ترتیب میزان هدررفت نیتروژن بصورت گاز آمونیاک اوره >سولفات آمونیوم >نیترات آمونیوم >اورهاسید سولفوریک و در صورت کاربرد بقایای گیاهی بصورت اورهاسید سولفوریک >نیترات آمونیوم >اوره >سولفات آمونیوم بود.
کلیدواژه اوره، تصعید آمونیاک، ماده آلی، واکنش خاک
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک شناسی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک شناسی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه خاک شناسی, ایران
پست الکترونیکی zahra_1rezaei@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved