>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی  
   
نویسنده ملک زاده الهام ,مجیدی جعفر ,علی اصغرزاد ناصر ,عبدالعلی زاده جلال
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:605 -618
چکیده    گلومالین به عنوان گلیکوپروتئین شناخته شده در قارچ‏های میکوریزی شاخه گلومرومایکوتا و راسته گلومرال با دو روش بردفورد و آنتی‏بادی مونوکلونال اندازه‏گیری می‏شود. با این پیش فرض که تنش ناشی از فلز سمی منجر به افزایش بیان و تولید گلومالین به عنوان پروتئین شوک حرارتی می‏گردد، پژوهشی جهت مطالعه و مقایسه مقدار گلومالین تولیدی در شرایط کشت گلدانی در همزیستی قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریز با گیاه شبدر سفید (trifolium repens l.) و کشت درون شیشه‏ای در همزیستی ریشه‏های تراریخت هویج (daucus carota l.) با همان قارچ تحت تنش سرب طراحی گردید. در کشت درون شیشه‏ای با افزایش غلظت سرب (0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‏مولار pb+2) مجموع درصد فراوانی هیف و اسپور کاهش یافت درحالی که پروتئین واکنش‏پذیر بردفورد و پروتئین واکنش پذیر با آنتی بادی در بخش هیفی افزایش یافت. در کشت گلدانی با افزایش غلظت سرب (0، 150، 300 و 450 میکرومولار pb+2) درصد طول ریشه‏ کلنی‏شده نسبت به شاهد افزایش نشان داد. به طور کلی با افزایش غلظت سرب، پروتئین واکنش‏پذیر بردفورد و پروتئین واکنش پذیر با آنتی‏بادی در بخش هیفی و ریشه‏ای کشت گلدانی افزایش یافت. آنتی بادی مونوکلونال واکنش متقاطع ناچیزی با پروتئین‏های ریشه‏های غیرمیکوریزی نشان داد. بنابراین تولید گلومالین از طریق ممانعت از تغییر شکل پروتئین‏های مهم و حیاتی گیاه به عنوان پروتئین شوک حرارتی، ساز و کار حفاظتی قارچ های میکوریز آربوسکولار در همزیستی با گیاه برای کاهش تنش ناشی از سرب می‏باشد.
کلیدواژه الایزا، بردفورد، قارچ میکوریز آربوسکولار، گلومالین
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده پزشکی, گروه ایمونولوژی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, مرکز تحقیقات کاربردی دارویی, ایران
پست الکترونیکی jabdolalizadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved