>
Fa   |   Ar   |   En
   جذب سرب توسط باکتری سودوموناس پوتیدا (p168)و کمپوزیت های این باکتری با رس های پالیگورسکیت و سپیولیت از محلول های آبی  
   
نویسنده توانایی مرضیه ,بختیاری سمیه ,شیروانی مهران
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:594 -604
چکیده    امروزه آلودگی محیط زیست به انواع فلزات سنگین در اثر توسعه صنایع به یک تهدید جدی تبدیل شده است. سرب از جمله این فلزات است که اثرات نابهنجاری بر محیط زیست و سلامتی موجودات دارد. هزینه زیاد و مشکلات تکنیکی روش های معمول حذف فلزات سنگین باعث شده روش حذف بیولوژیکی بوسیله باکتری ها به عنوان گزینه ای اقتصادی و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. برای انجام این آزمایش، باکتری ها در محیط کشت nb کشت شدند و با استفاده از روش چگالی نوری و میکروسکوپ نوری جمعیت آن ها تعیین گردید. میزان جذب سرب تهیه شده از محلول نیترات سرب توسط بیومس خشک باکتری اندازه گیری شد. برای تعیین همدمای جذب سرب توسط کمپوزیت های رس باکتری، نسبت های مختلف باکتری رس با استفاده از نیترات پتاسیم 01/0 مولار تهیه و با محلول 5/0 میلی مولار سرب مخلوط گردید. نتایج جذب سرب در غلظت های 5/7 تا 5/55 میلی گرم بر لیتر توسط باکتری سودوموناس نشان داد که حدود 5/31 تا 4/78 درصد از غلظت های اولیه سرب توسط این باکتری جذب می شود. حداکثر ظرفیت جذب سرب (qmax) توسط سودوموناس پوتیدا 4/582 میلی گرم بر گرم به دست آمد. بر اساس آزمون lsd تمامی نسبت های مختلف کمپوزیت ها در سطح احتمال آماری 001/0 تفاوت معنی داری با باکتری منفرد در جذب سرب داشتند. نتایج نشان داد که باکتری سودوموناس پوتیدا و کمپوزیت های این باکتری با رس های پالیگورسکیت و سپیولیت پتانسیل زیادی برای حذف سرب از محلول های آبی دارند.
کلیدواژه فلزات سنگین، جذب زیستی، رس های رشته ای، همدمای جذب
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران. دانشگاه صنعتی سیرجان, دانشکده عمران, گروه عمران, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران
پست الکترونیکی shirvani@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved