>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر باکتری های pgpr و قارچ های میکوریزا - آربوسکولار بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک خارزن بابا در خاک آلوده به کادمیم  
   
نویسنده رسولی صدقیانی حسن ,خداوردیلو حبیب ,برین محسن ,کاظم علیلو سولماز
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:542 -554
چکیده    باکتری های افزاینده رشد گیاه (pgpr) و قارچ ریشه های آربوسکولار (amf) سبب بهبود رشد گیاهان در تنش های محیطی می‌شوند. در این پژوهش نقش برخی گونه هایpgpr (ترکیبی از گونه های pseudomonas شامل سویه های p. fluorescens ، p.putida و p. aeruginosa) و amf (ترکیبی از گونه های glomus شامل g. mosseae، g. intraradices و g. fasciculatum) بر برخی عناصر و همچنین برخی شاخص های فیزیولوژیک، توسط گیاه خارزن بابا (onopordon acanthium l) بررسی شد. این مطالعه در شرایط گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل با دو فاکتور غلظت کادمیم (صفر، 10، 30 و 100 میلی گرم کادمیم بر کیلوگرم) و تیمار تلقیح میکروبی، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم در خاک رشد گیاه، غلظت آهن، روی و مس در شاخساره، مقادیر کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها، ارتفاع، تنفس میکروبی و محتوای نسبی آب برگ (rwc) کاهش و مقادیر غلظت کادمیم در گیاه به طور معنی داری (05/0p≤) افزایش یافت. مایه زنی میکروبی سبب کاهش تاثیر نامطلوب کادمیم بر رشد گیاه شد. عملکرد شاخساره گیاه به طور میانگین در تیمارهای pgprو amfبه ترتیب بیش از 1/2 و 7/2 و تنفس میکروبی به ترتیب بیش از 17/2 و 01/2 برابر تیمارهای مشابه شاهد بود. چنین نتیجه گیری می‌گردد که مایه زنی میکروبی سبب افزایش بردباری گیاه و کاهش تاثیر نامطلوب کادمیم بر رشد گیاه می شود.
کلیدواژه تلقیح میکروبی، خارزن بابا، شاخص های فیزیولوژیکی، سمیت کادمیم، فلزات سنگین
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
پست الکترونیکی solmazalilo@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved