>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد عدم قطعیت منحنی سنجه رسوب با استفاده از دو روش گلو و خودگردان‌ساز  
   
نویسنده فتح آبادی ابوالحسن ,روحانی حامد
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:405 -415
چکیده    به منظور مدیریت حوضه جهت کاهش اثرات فرسایش خاک نیاز است تا میزان رسوب معلق خروجی حوضه برآورد گردد. بدین منظور روش منحنی سنجه متداول‌‌‌ترین روش آماری برای برآورد رسوب معلق در زمانی که داده‌های رسوب معلق برداشت نشده است می باشد. با توجه به خطاهای داده‌‌‌‌های برداشتی و محدود بودن این داده‌ها مقدار رسوب برآوردی با استفاده از روش منحنی سنجه دارای عدم قطعیت هایی است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش های گلو و خودگردان‌ساز اقدام به برآورد عدم قطعیت روش منحنی سنجه در چهار ایستگاه حوضه قزل اوزن گردید. در ایستگاه موتور خانه و میانه تول شماره 7 تابع سیگموئید در ایستگاه استور تابع چند جمله ای مرتبه دوم و در ایستگاه گلینک تابع خطی بهترین برازش را به داده‌های مشاهداتی داشتند. نتایج برآورد عدم قطعیت نشان داد که دامنه عدم قطعیت حاصل از روش خودگردان‌ساز نسبت به روش گلو بزرگتر بود و تعداد بیشتری داده‌های مشاهداتی را در بر گرفت. همچنین میزان عدم قطعیت برآورد رسوب با استفاده از روش منحنی سنجه تابعی از تراکم داده‌های برداشتی و نوع تابع مورد استفاده بود. نتایج آنالیز حساسیت روش گلو نشان داد با کاهش مقدار آستانه دامنه عدم قطعیت بیشتر می شود اما همچنان دامنه عدم قطعیت بدست آمده کمتر از دامنه عدم قطعیت بدست آمده با استفاده از روش خودگردان‌ساز بود.
کلیدواژه آنالیز حساسیت، بار معلق، تابع چندجمله ای، تابع سیگموئید، دبی رودخانه
آدرس دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران
پست الکترونیکی rouhani.hamed@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved