>
Fa   |   Ar   |   En
   صحت‌سنجی برآورد تبخیر و تعرق از مدل‌های سبال و هارگریوز– سامانی با استفاده از داده‌های لایسیمتر  
   
نویسنده مرشدی علی ,طباطبائی حسن ,نادری مهدی
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:367 -376
چکیده    تبخیر و تعرق یکی از مولفه‌های مهم در معادلات انرژی در سطح زمین و توازن آب می‌باشد. در روش‌های متداول بر‌آورد تبخیر و تعرق از اندازه‌گیری‌های نقطه‌ای ولی در تکنیک‌های سنجش از دور مانند سبال (sebal) مقدار شار تبخیر و تعرق لحظه‌ای در زمان گذر ماهواره به عنوان باقیمانده معادله توازن انرژی برای هر پیکسل محاسبه می‌شود. در این پژوهش تبخیر و تعرق برآورد شده از مدل‌های سبال و هارگریوز سامانی (hs) با نتایج یک لایسیمتر زهکش‌دار کشت‌ شده با یونجه در محدوده دشت شهرکرد واقع در حوزه آبخیز کارون مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌های ماهواره‌ای بر اساس اطلاعات سنجنده etm+ از ماهواره landsat 7 در هفت تاریخ‌ گذر بود. نتایج مربوط به مدل sebal نشان داد ‌مقادیر شاخص‌های rmse، mae و mbe نسبت به اندازه‌گیری‌های لایسیمتری به ترتیب برابر با 728/1، 275/1 و 272/0 میلی‌متر بر روز و شاخص توافق d نیز برابر با 700/0 بدست آمد و همین شاخص‌ها برای مدل هارگریوز سامانی برابر 003/1، 580/0، 290/0 میلی‌متر بر روز و 917/0 بودند. برای مدل hs مقادیر rmse، mae و mbe به ترتیب برابر با 813/0، 477/0 و 206/0 میلی‌متر بر روز و مقدار شاخص توافق d برابر با 930/0 در کل دوره رشد بوده است. نتایج حاکی از کارآئی مدل سبال و تکرارپذیری آن با پردازش باندهای تصاویر ماهواره‌ای می‌باشد. این نکته شایان توجه است که نیاز آبی و یا تبخیر و تعرق در طول دوره رشد گیاهان مختلف و متفاوت بوده و در نتیجه برای برآورد تبخیر و تعرق کل و یا سالیانه به سری زمانی کاملی از تصاویر ماهواره‌ای نیاز است.
کلیدواژه دشت شهرکرد، لندست، معادله انرژی، یونجه
آدرس مرکز تحقیقات و آموزشمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی, بخش تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, ایران
پست الکترونیکی khnaderi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved